Dotychczas obowiązujące przepisy nakazywały szkołom dla dorosłych przechowywanie pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych przez okres pięćdziesięciu lat. Archiwizowanie takiej liczby dokumentów było bardzo kłopotliwe i - jak zauważył resort edukacji, uzasadniając potrzebę zmiany - nie miało merytorycznego uzasadnienia.

"Godziny karciane" bez oddzielnego dziennika - nowe zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej>>

Po zmianach prace kontrolne i egzaminacyjne będą przechowywane tylko do czasu, gdy słuchacz ukończy lub opuści szkołę. Jak zauważyło MEN, ocena z egzaminu sama w sobie podkreśla, że słuchacz uzyskał pozytywne wyniki z prac kontrolnych, a zatem spełnił nałożone na niego obowiązki.

Mniej pracy przy wypełnianiu arkuszy ocen

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170) - obowiązuje od 3 września 2014 r.