Podkreślała, że młodzi ludzie bardzo często poruszają temat zdrowia.  - Mówią o zdrowiu, w tym o zdrowiu psychicznym i odporności na otaczający świat, zdrowiu fizycznym i potrzebie rozwoju fizycznego – powiedziała. Wskazała, że kierowany przez nią resort oraz Ministerstwo Zdrowia pracują nad programem edukacji o zdrowiu dla młodych ludzi. - O zdrowiu fizycznym, seksualnym, żywieniowym. Chcemy przez to wspierać młode osoby w tych wszystkich obszarach, które oni sami zgłaszają jako potrzebne w programie edukacji. Przedmiot edukacja o zdrowiu nie wejdzie do szkół w przyszłym roku. Będzie dobrze przygotowany, powstanie zespół roboczy – szacujemy, że wejdzie do szkół w 2026 r. – mówiła minister.

 

RPO: Zdrowie psychiczne jest podstawowym prawem człowieka>>

 

MEN: to już część programu

Wcześniej pomysł na godzinę o zdrowiu przedstawili MEN posłowie: - Dziś nauka o zdrowiu częściowo znajduje się w programach nauczania, ale tylko jako niewielka część przyrody, biologii. Wprowadzenie do podstawy programowej dodatkowo godziny dla zdrowia znacznie zwiększyłoby możliwość edukacji w tym zakresie, a co za tym idzie zwiększenia świadomości, byłoby też ważnym elementem profilaktyki pierwotnej, czyli zapobiegania chorobom, w tym uzależnieniom - wskazano w interpelacji.

Resort edukacji na razie wyklucza dodanie takiego przedmiotu, bo - jak wskazuje - w programach nauczania już takie treści się znajdują. W odpowiedzi na interpelację wymienia, że:

  • w szkole podstawowej na lekcjach biologii uczniowie poznają: rodzaje zębów, przyczyny próchnicy i zasady profilaktyki, konieczność stosowania diety zróżnicowanej i dostosowanej do potrzeb organizmu (wiek, płeć, stan zdrowia, aktywność fizyczna itp.), istotę działania szczepionek i surowicy, wskazania do ich zastosowania oraz uzasadniają konieczność stosowania obowiązkowych szczepień.
  • Na lekcjach wychowania fizycznegow ramach działu edukacja zdrowotna - uczniowie poznają np.: znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia, piramidę żywienia, zasady zdrowego odżywiania, pozytywne mierniki zdrowia, zasady i metody hartowania organizmu, sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem i niską temperaturą, zasady aktywnego wypoczynku zgodne z rekomendacjami aktywności fizycznej dla swojego wieku (np. WHO lub UE), ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała w postawie stojącej, siedzącej i leżeniu oraz w czasie wykonywania różnych codziennych czynności, czynniki wpływające pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, sposoby redukowania stresu, konsekwencje zdrowotne stosowania używek i substancji psychoaktywnych, przyczyny i skutki otyłości, nieuzasadnionego odchudzania się, stosowania sterydów.
  • Treści nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych - mają istotnie pogłębiony i poszerzony wymiar. Uczniowie liceum ogólnokształcącego i technikum na lekcjach biologii m.in. poznają: związek budowy narządów z pełnioną przez nie funkcją, sposoby nabywania odporności swoistej (czynny i bierny), narządy i komórki układu odpornościowego, zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego (nadmierna i osłabiona odpowiedź immunologiczna), sytuacje wymagające immunosupresji (przeszczepy, alergie, choroby autoimmunologiczne), wpływ czynników zewnętrznych na funkcjonowanie układu oddechowego (tlenek węgla, pyłowe zanieczyszczenie powietrza, dym tytoniowy, smog), wybrane choroby układu nerwowego (depresja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona) oraz znaczenie ich wczesnej diagnostyki dla ograniczenia społecznych skutków tych chorób, istotę rozmnażania płciowego, zasady racjonalnego żywienia, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) i ich skutki zdrowotne, przyczyny otyłości oraz sposoby jej profilaktyki, znaczenie badań diagnostycznych (gastroskopia, kolonoskopia, USG) w profilaktyce chorób układu pokarmowego, w tym raka żołądka, raka jelita grubego.

 

- Podsumowując, rozwijanie postaw uczniów sprzyjających zdrowiu, z uwzględnieniem racjonalnego żywienia, odpowiedniej aktywności fizycznej, dbałości o higienę, poddawania się okresowym badaniom stanu zdrowia, umiejętnego radzenia sobie ze stresem – należą do obowiązkowych zadań realizowanych w każdej szkole. Ważnym elementem edukacji zdrowotnej jest również zdrowie psychospołeczne oraz przygotowanie uczniów do życia w szybko zmieniającym się środowisku - czytamy.

 

Godzin ma być mniej, a nie więcej

W odpowiedzi ministerstwo wskazuje też, że uczniowie są nadmiernie przeciążeni zajęciami, nie planuje więc zwiększenia liczby godzin zajęć. Pojawią się natomiast rozwiązania prawne, zobowiązujące szkoły podstawowe do realizacji zajęć z zakresu nauki pierwszej pomocy przedmedycznej – w ramach zajęć z wychowawcą – od 1 września 2024 r. Należy podkreślić, że uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych już obecnie uczą się odpowiednich zachowań w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, w tym np. udzielania pierwszej pomocy (m.in. na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa). W przyszłym roku szkolnym dodatkowo szkolenia z tego zakresu będą realizowane w ramach zajęć z wychowawcą – we współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Aktualnie, Ministerstwo Edukacji Narodowej analizuje również tematykę dotyczącą ewentualnych zmian w podstawie programowej przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie - w zakresie edukacji zdrowotnej.

 

Ta kwestia została wpisana również do projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (jest to projekt poselski, ale wniesiony przez posłów Koalicji Obywatelskiej i podpisany m.in. przez obecną minister edukacji Barbarę Nowacką. W art. 9 proponowanej ustawy znalazł się zapis zobowiązującym do wprowadzenia do programu nauki szkolnej treści dotyczących życia seksualnego człowieka, ochronie zdrowia reprodukcyjnego oraz zasadach świadomego rodzicielstwa. Z racji sprzeciwu koalicjanta KO, czyli Trzeciej Drogi jest jednak mało prawdopodobne, by przepisy weszły w życie, bo znalazły się w ustawie, która dopuszcza prawo do przerwania ciąży do 12 tygodnia.