Biedniejsze gminy łatwiej uzyskają pieniądze na pomoc materialną dla uczniów. Nie muszą już wykładać 20 proc. własnych środków, by uzyskać dotację. Wysokość wkładu własnego uzależniona od wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca - w skali kraju wynosi on 1 668,68 zł (według danych resortu finansów).

 

 

 

Zmiany w rozporządzeniu

A dysproporcje są ogromne - z zestawienia wskaźników wynika, że najbogatszą gminą jest Kleszczów, gdzie ww. wskaźnik wynosi  31 962,75 zł,  a najbiedniejszą gmina Przytuły z wskaźnikiem na poziomie 390,29 zł .

 

Już od 2018 r., jak wynika z art. 121 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, jednostka samorządu terytorialnego, w której wspomniany wskaźnik wynosi 40 proc. lub mniej kwoty określonej dla wszystkich gmin (czyli 667,472 zł) może starać się o 95 proc. dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Gmina, w której wskaźnik ten nie przekracza 1251,51 zł może natomiast starać się o pokrycie 90 proc. wydatków z dotacji na pomoc materialną.

 

Dotacja do końca marca

Jak uzasadnia resort edukacji, w ostatnich latach część samorządów dążyła do ograniczenia wypłacania tej pomocy dla uczniów. Ponadto malejąca liczba uczniów, przy stosunkowo stałej liczbie osób zamieszkujących  Polskę, mogła zaburzać stosowany algorytm. Rozporządzenie określa terminy przekazywania gminom dotacji celowej, o której mowa w art. 70 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oraz wysokość dotacji dla gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

Stary SIO wkrótce kończy swój żywot>>

 

Dotacja celowa dla gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest przekazywana w transzach do 10 dnia każdego miesiąca.  W roku 2019 r. pierwsza transza obejmować będzie miesiące styczeń, luty i marzec oraz zostanie przekazana do dnia 31 marca 2019 r.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Czy rodzic ucznia pobierającego stypendium, który podjął pracę powinien powiadomić o tym organ przyznający stypendium, jeżeli dodatkowy dochód nie wpływa na przekroczenie kryterium dochodowego do przyznania stypendium? >

Czy z dotacji oświatowej można wypłacić stypendium naukowe dla uczniów? >