Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy dla Polski, postawiła warunki, których spełnienie jest konieczne do uruchomienia wypłat - wśród kamieni milowych znalazły się też te, dotyczące edukacji, w tym doskonalenia nauczycieli, rozwijania kompetencji cyfrowych.

Czytaj: Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy>>

Reforma Karty Nauczyciela w stronę ciągłego doskonalenia zawodowego

Wymagana przez UE reforma ma objąć nowelizację Prawa oświatowego i Karty Nauczyciela - przewidziano utworzenie sieci branżowych centrów umiejętności. Planuje się, że będą one działały przy szkołach zawodowych lub centrach kształcenia zawodowego. Ich rolą ma być m.in. upowszechnianie uczenia się w rzeczywistych warunkach pracy, analiza zapotrzebowania na zawody i umiejętności w danej branży, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie osób dorosłych, prowadzenie form uczenia się przez całe życie, pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy biznesu ze szkołami i placówkami systemu oświaty, transfer wiedzy i technologii do edukacji.

 

Zmiana w Karcie Nauczyciela ma natomiast umożliwić prowadzenie doskonalenia zawodowego przez Centra Umiejętności obecnym nauczycielom kształcenia zawodowego. Ma się to odbyć z udziałem podmiotów zewnętrznych, jak instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców oraz władze lokalne. Obejmuje to również ustanowienie ustaleń dotyczących finansowania (w tym po ustaniu wsparcia UE), warunków szkolenia, przepisów dotyczących doradztwa zawodowego i programów nauczania, a także określa rodzaje oferowanych szkoleń, grupy docelowe, rodzaje kwalifikacji i i standardy, mechanizmy zapewniania i weryfikacji jakości oraz sposób powiązania sektorów z ośrodkami umiejętności. Reforma ma zostać przeprowadzona do 2026 r.

Czytaj: "Solidarność" też krytycznie o projekcie zmian w Karcie Nauczyciela>>

 

 

Szkolenia dorosłych

Wśród osób szkolonych w Centrach Umiejętności powinno co najmniej 60 proc. powinny stanowić osoby dorosłe (w wieku co najmniej 25 lat - z wyłączeniem nauczycieli kształcenia zawodowego. Nauczyciele kształcenia zawodowego będą stanowić 10 proc. wszystkich uczących się.
Każdy program podnoszenia kwalifikacji ma obejmować co najmniej wymiar cyfrowy i wymiar ekologiczny, w oparciu o najlepszy dostępny poziom wiedzy. Reforma obejmie też utworzenie Regionalnych Zespołów Koordynacyjnych - po jednym na każde województwo.  Inwestycja obejmuje wsparcie i rozwój mechanizmów koordynacji na poziomie centralnym i regionalnym, a także wsparcie działań regionalnych zespołów w celu realizacji ich zadań.

 

Więcej sprzętu dla szkół

Założenia obejmują też cyfryzację edukacji - głównym elementem ją stymulującym jest określenie minimalnych wiążących standardów w zakresie wyposażenia szkół w infrastrukturę cyfrową. Obowiązkowe wytyczne zostaną opracowane we współpracy z samorządami lokalnymi i w porozumieniu z szeroką grupą interesariuszy i powinny zapewniać minimalny poziom wyposażenia każdej szkoły w sprzęt informatyczny i i technologii komputerowych (TIK) w każdej szkole w Polsce.

Z KPO sfinansowane ma zostać zaopatrzenie szkół w sprzęt multimedialny, z którego będą mogli korzystać nauczycieli i uczniów. Celem jest umożliwienie wykorzystania technologii cyfrowych w nauce na równym poziomie w każdej szkole podstawowej i ponadpodstawowej w Polsce. Kupione zostaną komputery z oprogramowaniem dla co najmniej 90 proc. nauczycieli. Szkoły dostaną też tyle komputerów, by przynajmniej jeden przypadał na sześciu uczniów - co oznacza zakup 1 200 000 laptopów.