Projekt zmian w Karcie Nauczyciela opublikowano już na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Większość zmian ma wejść w życie 1 września 2019 r.

 

 

 

1000 zł dla stażysty i dodatek za wyróżniającą pracę

Nauczyciele odbywający staż na nauczyciela kontraktowego dostaną w każdym roku stażu jednorazowy dodatek w wysokości tysiąca złotych. h - dostaną je raz na rok. Świadczenie będzie wypłacane dwukrotnie w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego – do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż, oraz do dnia 30 września kolejnego roku. Stażyści, którzy rozpoczęli staż w roku szkolnym 2018/2019 otrzymają pieniądze do dnia 30 września 2019 r.

 

MEN proponuje również rozszerzenie uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę także na nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Do dodatku tego będą uprawnieni nauczyciele kontraktowi i nauczyciele mianowani, jeżeli po zakończeniu stażu odpowiednio na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego uzyskają wyróżniającą ocenę pracy. Dodatek będzie przysługiwał w okresie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. Jeżeli przed upływem tego terminu nauczyciel otrzyma ocenę pracy niższą niż ocena wyróżniająca, prawo do dodatku za wyróżniającą pracę wygasa. Dodatki będą wypłacane od 1 września 2020 r.

 

 

 

Wrócą regulaminy wynagradzania nauczycieli

Ustawa przywróci także obowiązek uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli. Będą obowiązywały od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku i będą corocznie uzgadniane ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Te z poprzedniego roku będą mogły obowiązywać maksymalnie przez dwa miesiące od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok.

 

Zalewska: oddaliśmy nauczycielom wszystkie zabrane przywileje>>

 

Jak tłumaczy resort edukacji, przywrócenie regulaminów sprawi, że jednostki samorządu terytorialnego będą prowadzić bardziej racjonalną politykę wynagradzania nauczycieli odpowiednio do najbardziej pożądanych w danym roku potrzeb. Ma to też wzmocnić kontrolę ze strony państwa. Regulaminy zostaną przywrócone w 2020 r.

 

Podwyżki od 1 września 2019 r.

Ustawa ma umożliwić realizację kolejnej obietnicy - czyli przyspieszenia podwyżek dla pedagogów i wypłacenia im kolejnych pięciu procent już 1 września 2019 r. Ustawa wprowadzi przepis przejściowy, według którego w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zwiększa się o 5%. Zmiana ta umożliwi jednocześnie podwyższenie od dnia 1 września 2019 r. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia. 

 

- Wyczerpane zostały wszelkie formuły, które wynikają z dialogu prowadzonego z MEN na temat dramatycznej sytuacji w zakresie finansowania edukacji, w tym płac nauczycieli. Dotychczasowe działania polegające na uczestniczeniu w Zespole ds. Statusu Zawodowego Nauczycieli, powołanym przez panią minister Annę Zalewską, nie przyniosły żadnego rezultatu, nie było żadnego postępu, nie było ze strony MEN żadnej woli do negocjacji - powiedział serwisowi PAP Sławomir Broniarz - Wyczerpane zostały wszelkie formuły, które wynikają z dialogu prowadzonego z MEN na temat dramatycznej sytuacji w zakresie finansowania edukacji, w tym płac nauczycieli. Dotychczasowe działania polegające na uczestniczeniu w Zespole ds. Statusu Zawodowego Nauczycieli, powołanym przez panią minister Annę Zalewską, nie przyniosły żadnego rezultatu, nie było żadnego postępu, nie było ze strony MEN żadnej woli do negocjacji - powiedział Broniarz.