Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, która nowelizuje część zapisów ustawy Karta nauczyciela, od 1 września tego roku przy awansie zawodowym odstąpiono od oceny dorobku zawodowego nauczyciela na rzecz oceny jego pracy.


Nauczyciele w poprawczakach też bez regulaminów

W ustawie zapisano, że kryteria oceny określa minister edukacji w rozporządzeniu, a wskaźniki oceny – same szkoły w regulaminie. MEN uzasadniał ten przepis tym, że ustalanie wskaźników w regulaminach pozwoli uwzględnić przy ocenianiu specyfikę szkół i warunki, w jakich pracują nauczyciele. Jednak przy okazji uchwalania w Sejmie zmian w Prawie oświatowym.

 


Resort sprawiedliwości przygotował projekt rozporządzenia dostosowującego do nowych przepisów zasady pracy w podległych mu szkołach. Nowelizacja uchyli przepisy, które dotyczą ustalania przez dyrektorów zakładów i ministra sprawiedliwości, jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich, regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego z uwzględnieniem specyfiki pracy.

 

 

Ustawa zmieniona - nie będzie regulaminów oceniania nauczycieli>>