Prezydent podpisał ustawę reformującą szkolnictwo zawodowe oraz likwidującą regulaminy oceniania nauczycieli. Zmiany dopuszczą też zatrudnianie niektórych pedagogów na umowy cywilnoprawne.

 

Ocena zawodowa co pięć lat i bez regulaminu>>

 

Koniec regulaminów oceniania

 

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, która nowelizuje część zapisów ustawy Karta nauczyciela, od 1 września tego roku przy awansie zawodowym odstąpiono od oceny dorobku zawodowego nauczyciela na rzecz oceny jego pracy. W ustawie zapisano, że kryteria oceny określa minister edukacji w rozporządzeniu, a wskaźniki oceny – same szkoły w regulaminie. MEN uzasadniał ten przepis tym, że ustalanie wskaźników w regulaminach pozwoli uwzględnić przy ocenianiu specyfikę szkół i warunki, w jakich pracują nauczyciele. Jednak przy okazji uchwalania w Sejmie zmian w Prawie oświatowym Zalewska przyznała, że ustalanie w regulaminach wskaźników doprowadziło do absurdów biurokracji. I dlatego zaproponowała zmiany. 

 

 

 

Obowiązkowy egzamin zawodowy

Ustawa wprowadzi obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego - obecnie nie jest to konieczne. Według MEN wpłynie to na poprawę jakości i rzetelne nauczanie w szkołach, zaktywizuje szkoły do prowadzenia kształcenia zawodowego na jak najwyższym poziomie. Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie oznacza jednak, że adept danego zawodu będzie musiał otrzymać ocenę pozytywną.

 

Na certyfikacie kwalifikacji zawodowej umieszczany ma być tylko łączny wynik z części pisemnej i praktycznej egzaminu. Na dyplomie zawodowym, zamiast wyników dla każdej kwalifikacji umieszczana będzie średnia z wszystkich kwalifikacji w zawodzie.  Jak mówił nam ekspert Konfederacji Lewiatan Jakub Gontarek, ma to stworzyć podstawy do rzetelnej weryfikacji kompetencji nabywanych w procesie nauki.

 

 

 

Lepsza współpraca z pracodawcami

MEN chce, by pracodawcy bardziej angażowali się w proces uczenia - przedsiębiorcy którzy kształcą młodocianych pracowników w zawodach, w których występuje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, otrzymają wyższe dofinansowanie kosztów tego kształcenia. Dodatkowo ustawa zobliguje dyrektora szkoły do nawiązania współpracy z pracodawcą właściwym dla zawodu i branży, przed wprowadzeniem nowego zawodu do kształcenia w szkole.

 

Szkoły zyskają natomiast możliwość prowadzenia krótszych form kursowych w postaci kursów umiejętności zawodowych. Ułatwi to pracownikom szybkie zdobywanie nowych umiejętności. Kuratorzy oświaty wezmą odpowiedzialność za koordynację organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami. Rozwiązanie to ma na celu optymalne wykorzystanie sieci podmiotów realizujących to zadanie, tak aby młodociani pracownicy mogli kształcić się jak najbliżej miejsca zamieszkania.