Zmiany te wynikają z potrzeby wprowadzenia możliwości składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego również w postaci elektronicznej, a także uspójnienia terminów dotyczących egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, jak i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj:​ Matura 2023 - uczniowie już się boją, nauczyciele krytykują wymagania>>

 

 

Deklaracje maturalne do 7 lutego

Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, składał deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Wstępną deklarację należało złożyć nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym absolwent zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, mógł nie składać wstępnej deklaracji.

Załącznik nr 2 - Zgłoszenie i deklaracja do egzaminu maturalnego - pobierz >

 

Po zmianach - we wszystkich przypadkach deklaracja będzie składana do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania zdającego, nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Tak będzie również w sytuacji, gdy zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą zdający ukończył – nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego (do tej pory był to termin 31 grudnia roku szkolnego, w którym zdający zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego).

Jednocześnie zmianie uległ termin, w którym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje zdającego o miejscu przystąpienia do egzaminu maturalnego (do tej pory był to termin 10 marca roku szkolnego, w którym zdający zamierzał przystąpić do egzaminu maturalnego) – termin ten został wydłużony do dnia 31 marca roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

 

Deklaracja również elektronicznie

Łatwiej będzie złożyć deklarację maturalną, bo będzie to można zrobić przez internet - warunkiem umożliwiającym złożenie deklaracji jest uzyskanie przez zdającego identyfikatora (loginu) i hasła dostępu, od, odpowiednio, dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, lub skorzystanie z profilu zaufanego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych będą podawali do publicznej wiadomości odpowiednio na stronie CKE lub okręgowych komisji, adres strony internetowej z dostępem do elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzenie egzaminu maturalnego, dzięki któremu zdający mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w postaci elektronicznej.

 

Zdający inny niż uczeń będzie składał do dyrektora szkoły, którą ukończył lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o nadanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu w celu złożenia deklaracji w postaci elektronicznej w terminach
przewidzianych w projekcie rozporządzenia, tj. do dnia do dnia 20 września roku szkolnego
, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

Elektroniczny system wspomagający przeprowadzenie egzaminu maturalnego będzie automatycznie generował wykaz osób, które zadeklarowały przystąpienie do egzaminu maturalnego w danej szkole składając deklarację w postaci elektronicznej wraz ze wszystkimi wymaganymi informacjami, jakie zainteresowana osoba musi przekazać, aby mogła przystąpić do tego egzaminu.

 

 

Czytaj też: Historia i teraźniejszość zamiast wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym – nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2022 r. >>>

HiT i historia tańca na maturze

Egzamin maturalny w części pisemnej będzie dotyczył również wiedzy zdobytej na lekcjach nowego przedmiotu - historii i teraźniejszości. Rozporządzenie określi, od kiedy - będzie przeprowadzany dla absolwentów:

  1. liceum ogólnokształcącego, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole w roku szkolnym 2022/2023 i kolejnych latach szkolnych – począwszy od roku szkolnego 2025/2026;
  2. technikum, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole w roku szkolnym 2022/2023 i kolejnych latach szkolnych – począwszy od roku szkolnego 2026/2027;
  3. branżowej szkoły II stopnia, którzy rozpoczęli kształcenie w branżowej szkole I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 i kolejnych latach szkolnych – począwszy od roku szkolnego 2026/2027.

 

Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego historia tańca będzie przeprowadzany dla absolwentów:

  • liceum ogólnokształcącego – począwszy od roku szkolnego 2026/2027;
  • technikum – począwszy od roku szkolnego 2027/2028;
  • branżowej szkoły II stopnia – począwszy od roku szkolnego 2027/2028.