Stary SIO podziała trzy lata dłużej
Zmieniają się przepisy regulujące funkcjonowanie systemu informacji oświatowej. Obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1639) wydłuża o trzy lata (do 1 marca 2017 r.) okres, w którym stary i nowy system informacji oświatowej funkcjonują równolegle. Ma to związek z błędami w działaniu nowego SIO.
Największe problemy sprawiała procedura weryfikacji danych nauczycieli i uczniów po numerze PESEL. Zgodnie z pierwotnym założeniem dane do SIO trafić miały po pozytywnej weryfikacji z rejestrem PESEL - procedurę tę uruchomiono w styczniu tego roku - ale system bardzo często odrzucał wprowadzone dane. Jako że nieprawidłowe dane mogłyby spowodować problemy z wyliczeniem subwencji oświatowej, MEN postanowił przedłużyć żywot starego systemu o trzy lata. Według resortu okres ten wystarczy na wprowadzenie niezbędnych poprawek, porównanie danych ze zgromadzonymi w starym SIO oraz przeprowadzenie symulacji podziału subwencji oświatowej.
Przy okazji wprowadzono także kilka innych zmian - przede wszystkim w procedurze weryfikacji danych uczniów. System będzie zapisywał wszystkie dane - zweryfikowane pozytywnie trafiałyby automatycznie do bazy danych, a te, których weryfikacja dała negatywny wynik, sprawdzałby użytkownik i poprawiał błąd lub usuwał z systemu. Przesunięty został również termin udostępniania danych jednostkom samorządu terytorialnego - dane dotyczące liczby uczniów i nauczycieli przekazywane będą do 17 października (według stanu na 10 października, a nie, jak obecnie, 30 września) tak, aby uwzględniały aktualne informacje na temat kolegiów pracowników służb społecznych oraz zakładów kształcenia nauczycieli

Polecamy: ZNP o fiasku nowego SIO: a nie mówiliśmy?

Podrożeją bilety dla nauczycieli
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 1421). Dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 r. (sygn. akt K2/10). W orzeczeniu TK uznał za niekonstytucyjne wyłączenie nauczycieli przedszkolnych z grona osób uprawnionych do ulgi. Senatorowie uznali, że rozszerzenie ulgi w dotychczasowej wysokości na kolejne osoby byłoby zbyt kosztowne dla budżetu i zadecydowali o obniżeniu jej wysokości o 4 proc., oznacza to, że ulgi na przejazdy komunikacją publiczną dla nauczycieli od 2014 r. wynoszą 33 proc., a uprawnieni do nich są także nauczyciele wychowania przedszkolnego. Doskonalenie zawodowe i odpis zfśs zostaje bez zmian W 2014 r. nauczyciele nie mogą liczyć na podwyżkę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nadal będzie wynosił 2280 zł). Nie zmienią się też zasady wyliczania środków na doskonalenie zawodowe.

Więcej: Kolejny rok bez podwyżek zfśs dla nauczycieli

Rekrutacja do przedszkoli na nowych zasadach
W styczniu wejdzie w życie także tzw. ustawa rekrutacyjna (obecnie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw; wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu).
Jest to nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadzająca nowe zasady rekrutacji do placówek oświatowych. Na początku 2013 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zasady, według których przeprowadza się rekrutację do przedszkoli - uznał, że określające je rozporządzenie wydano z przekroczeniem upoważnienia ustawowego.
Przepisy w styczniu stracą moc obowiązującą, dlatego też ustawę uchwalono w trybie pilnym.

Już 22 stycznia 2014 r. zapraszamy na I zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły poświęcony "ustawie rekrutacyjnej" oraz planowanym zmianom w Karcie Nauczyciela@page_break@

Po nowelizacji kryteria rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych znajdą się w ustawie.
Podzielono je na trzy grupy:
- kryteria uwzględniające zakres potrzeb osób, które z przyczyn losowych znajdują się w trudniejszej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej. (między innymi wielodzietność rodziny kandydata, jego niepełnosprawność, a także niepełnosprawność jego rodziców);
- kryteria określane przez organy prowadzące, których spełnienie powinno zapewnić jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka, jego rodziny, a także lokalnych potrzeb społecznych.
Ustawa przewiduje, że na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu przypadającego na osobę w rodzinie kandydata;
- trzecia grupa kryteriów uwzględnia indywidualne zdolności kandydatów, ich predyspozycje i zainteresowania, które powinny być wzięte pod uwagę przy dokonywaniu rekrutacji do szkół i placówek, w których są wymagane szczególne predyspozycje.
Ustawa dopuszcza również zatrudnianie w przedszkolach osób niebędących nauczycielami - będzie to możliwe po uzyskaniu zgody kuratora oświaty.

Polecamy: Nie będzie nowych przepisów o przekazywaniu szkół

Subwencja wzrośnie o 79 zł
Od stycznia obowiązuje także rozporządzenie (Dz. U. poz. 1687) określające sposób podziału subwencji oświatowej na 2014 r. Wysokość części subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego uzależniona jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów, typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli.
Finansowy standard podziału, uzyskany przez podzielenie ogólnej kwoty subwencji (po odliczeniu od niej rezerwy, która w 2014 r. wyniesie 0,4 proc. kwoty subwencji) przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych.
MEN wyliczyło, że w 2014 r. standard A wyniesie 5241,89 zł. Będzie zatem 1,5 proc. (79 zł) wyższy od tegorocznego (5163,09 zł).

Więcej: Subwencja oświatowa wyższa o 79 zł. Kontrowersyjny wskaźnik zostaje

Nowe urlopy jeszcze nie teraz
Prace nad nowelizacją Karty Nauczyciela, wprowadzającą zmiany w urlopach dla poratowania zdrowia znów się przeciągnęły.
Mimo początkowych założeń, które znalazły odzwierciedlenie w treści projektu, zmiana nie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. MEN zapewnia jednak, że przerwa w pracach legislacyjnych jest jedynie chwilowa i po ponownym przeanalizowaniu projektu, resort prześle go do prac w Sejmie.

Już 22 stycznia 2014 r. zapraszamy na I zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły poświęcony "ustawie rekrutacyjnej" oraz planowanym zmianom w Karcie Nauczyciela>>