Nauczycielka szkoły podstawowej w 2005 r. pobrała zasiłek na zagospodarowanie. W podaniu o zasiłek oświadczyła, że praca w szkole to jej pierwsza praca w życiu. W kwietniu 2015 r., przedstawiła pracodawcy nowe dokumenty zwiększające staż pracy, tj. dotyczące pracy na roli, pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz dwa świadectwa pracy sprzed pracy w szkole - jako referent i jako sprzedawca.
Czy powinna zwrócić nienależnie pobrany zasiłek na zagospodarowanie wraz z odsetkami czy może nastąpiło już przedawnienie sprawy?
 
Nauczycielka nie była uprawniona do zasiłku na zagospodarowanie. Termin przedawnienia roszczeń cywilnych wynosi 10 lat.
 
Uzasadnienie
Nauczyciel uprawniony jest do zasiłku na zagospodarowanie jeśli spełnia łącznie następujące warunki, art. 63 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN:
a) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;
b) uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole;
c) zatrudniony jest w wymiarze co najmniej 1 etatu;
d) złożył wniosek o zasiłek w ciągu roku od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego;
e) pierwsza praca w życiu podjęta została w szkole.
Zgodnie z powyższym prawo do zasiłku posiada nauczyciel, który podejmie po raz pierwszy pracę zawodową w życiu w szkole na stanowisku pedagogicznym.
Zatem nauczycielka, o której mowa w pytaniu nie była uprawniona do zasiłku na zagospodarowanie.
Zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia nauczycielowi może odbyć się wyłącznie za jego zgodą. W sytuacji, gdy nauczyciel nie wyraża zgody na zwrot nadpłaconej kwoty pracodawca ma prawo wystąpić do sądu cywilnego z roszczeniem o jego zwrot. Zwrot nadpłaconego wynagrodzenia następuje na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu, art. 405-414 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - dalej k.c. Podstawą kierowania sprawy do sądu jest bezpodstawne wzbogacenie (nienależne świadczenie) pracownika.

Czy dyrektor może odmówić przyznania nauczycielowi zasiłku na zagospodarowanie?>>

Zatem należy je traktować jako roszczenie cywilne. Roszczenie o zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia za pracę nie jest zatem roszczeniem ze stosunku pracy i to nie może się przedawnić się po trzech latach, ponieważ nie obowiązuje okres przedawnienia w rozumieniu art. 291 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p. Dla roszczeń cywilnych ma zastosowanie art. 118 k.c. Zgodnie z tym przepisem termin przedawnienia wynosi 10 lat.


Kto jest uprawniony do zasiłku dla zagospodarowanie?>>