Nauczyciel złożył dyrektorowi szkoły wniosek o przyznanie zasiłku na zagospodarowanie. Nauczyciel ten spełnia wszystkie warunki, aby taki zasiłek otrzymać.
Czy dyrektor może odmówić przyznania nauczycielowi zasiłku, tłumacząc się tym, iż od nowego roku szkolnego nasza szkoła ma być zlikwidowana?
Czy działanie dyrektora jest prawidłowe?

Dyrektor szkoły nie ma prawa odmówić wypłacenia zasiłku na zagospodarowanie nauczycielowi, który spełnił ustawowo wymagane warunki do jego nabycia.

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), nauczyciel który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli. Prawo do złożenia wniosku o wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie przysługuje nauczycielowi w okresie roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Zasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę może zwolnić nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu zasiłku.

W świetle powyższego rozwiązania ustawowego nie może być wątpliwości, iż nauczycielowi który spełnia następujące warunki:
1) podjął pierwszą pracę w życiu w szkole,
2) uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego nie później niż dwa lata od dnia podjęcia pracy, o której mowa w pkt 1,
3) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska na którym jest zatrudniony,
4) złożył wniosek o wypłatę zasiłku w ciągu roku od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego,
5) jest zatrudniony w wymiarze nie niższym połowa obowiązkowego wymiaru zajęć -
dyrektor szkoły zobligowany jest wypłacić jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie. Wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po spełnieniu ww. warunków.

Z pytania nie wynika to jednoznacznie, jednak prawdopodobnie odmowa wypłaty zasiłku spowodowana jest przyjętym przez dyrektora założeniem, iż w związku z likwidacją szkoły nauczyciel nie przepracuje w niej trzech lat od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, co będzie skutkować obowiązkiem zwrotu zasiłku. Tymczasem obowiązek pracy przez trzy lata w szkole należy uznać za spełniony również w przypadku kontynuowania przez nauczyciela zatrudnienia w innej szkole niż ta, w której pobrał on zasiłek. Przesądza o tym art. 3 pkt 2 Karty Nauczyciela stanowiący, iż ilekroć w ustawie tej jest mowa o szkołach bez bliższego określenia - rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a, a także odpowiednio ich zespoły. Pojęciem szkoła bliższego określenia posługuje się między innymi art. 61 ust. 3 KN regulujący zasady zwrotu zasiłku.