Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola a następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym.

Arkusz organizacyjny szkoły 2018/2019 trzeba przygotować szybciej >>

Czytaj w LEX: Zdalne nauczanie w szkołach i placówkach w dobie koronawirusa >

Projekt arkusza do 2 kwietnia

Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Harmonogram określa § 17 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli:

 • do 21 kwietnia dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu arkusz zaopiniowany przez organizacje związkowe;
 • do 19 kwietnia organizacja ma czas na zaopiniowanie arkusza (ma na to 10 dni roboczych, co dyrektor powinien uwzględnić, żeby nie uchybić terminom);
 • do 20 maja danego roku organ prowadzący uzyskuje opinie organu nadzoru pedagogicznego;
 • do 29 maja organ prowadzący zatwierdza arkusz.

Czytaj w LEX: Zasady opracowywania arkuszy organizacji szkoły lub przedszkola  >

W tym roku, przygotowując arkusz, dyrektor musi wziąć pod uwagę to, że 19 kwietnia wypada w niedzielę, tymczasem organizacja związkowa musi mieć 10 dni roboczych na zaopiniowanie arkusza. Termin nie przesunie się na poniedziałek.

- Przepis rozporządzenia jest tutaj nie tyle przepisem wyznaczającym datę dla organizacji związkowej, co wyznacza on graniczną datę dyrektorowi do przekazania organizacji związkowej projektu arkusza organizacji szkoły - mówi Prawo.pl dr hab. Robert Suwaj, prof. Politechniki Warszawskiej, specjalizujący się w prawie administracyjnym  - W mojej ocenie, priorytetem wynikającym z rozporządzenia jest zapewnienie warunków do skorzystania z prawa do wyrażenia stanowiska przez organizację związkową w terminie (choć to akurat nie jest najlepsze określenie, gdyż jest to okres a nie termin) 10 dni roboczych - tłumaczy. 

Sprawdź w LEX: Czy jeżeli w szkole nie funkcjonują organizacje związkowe, dyrektor musi przedstawiać arkusz organizacji pracy szkoły do zaopiniowania przez organizacje związkowe? >

Projekt arkusza trzeba przekazać najpóźniej w dniu 2 kwietnia, bo organizacji związkowej nie można pozbawić 10 dni roboczych na wyrażenie opinii (jest to gwarancja wynikająca wprost z przepisu) i będzie powodował ograniczenie prawa do wyrażenia opinii.

 

Sprawdź w LEX: Czy nauczyciele z zewnątrz zatrudnieni na umowę zlecenia powinni być wpisani w arkusz organizacji szkoły? >

 

 

 

ZNP apeluje o zmianę terminu

Jak mówi Prawo.pl wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński, związkowcy sugerowali resortowi, by wydłużyć terminy na przedłożenie projektu arkusza, bo wobec ograniczeń wprowadzonym w związku z epidemią, jego przygotowanie i zaopiniowanie może być mocno utrudnione.

Sprawdź w LEX: Czy nauczyciel, który bierze zasiłek opiekuńczy na dziecko podczas epidemii koronawirusa jest traktowany, jakby był na zwolnieniu? >

Do arkusza organizacji należy wpisać najważniejsze dane o funkcjonowaniu szkoły, czyli (§ 17 ust. 3 i 4 r.o.s.p. z 2019 r.):

 • a) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
 • b) imiona, nazwiska, stopnie awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz rodzaje prowadzonych przez nich zajęć wraz z liczbą godzin;
 • c) liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 KN, w podziale na stopnie awansu zawodowego;
 • d) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym tych zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
 • e) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 • f) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
 • g) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
 • h) dla poszczególnych oddziałów.

Sprawdź w LEX: