Czy w szkole niepublicznej (społecznej) arkusz organizacyjny szkoły powinien zostać zatwierdzony do dnia 30 kwietnia?
Prawo oświatowe nie formułuje obowiązku sporządzania arkusza organizacji pracy szkoły niepublicznej. Opracowanie projektu arkusza organizacji szkoły, tryb jego zatwierdzenia oraz terminy opracowania i zatwierdzenia może zostać ustalone w statucie szkoły niepublicznej.
 
Uzasadnienie
Obowiązek sporządzania arkusza organizacji szkoły publicznej wynika z załączników do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.). W szkole niepublicznej zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 22 września 2008 r. na interpelację poselską nr 4821 stwierdza się: "Podstawą działania niepublicznej szkoły lub placówki jest statut nadany przez osobę prowadzącą. Statut szkoły lub placówki powinien być zgodny z wykazem treści ustalonym w art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o. Treść tego przepisu, w przeciwieństwie do obejmującego szkoły i placówki publiczne art. 60 ust. 1 u.s.o., w sposób wyczerpujący wyszczególnia treść statutu szkoły (placówki) niepublicznej wskazując, że: statut powinien określać nazwę, typ szkoły lub placówki oraz ich zadania, oznaczenie osoby prowadzącej, wskazanie organów szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań, organizację szkoły lub placówki, a także zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki. Ponadto w statucie powinny znaleźć się postanowienia w zakresie praw i obowiązków pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki oraz sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki. W szkołach i placówkach niepublicznych nie tworzy się organów społecznych, o których mowa w rozdziale 4 u.s.o., a więc rady szkoły (placówki), rady (przedstawicielstwa) rodziców oraz samorządu uczniowskiego, chyba że organ prowadzący, ustalając statut, uzna inaczej. W wielu szkołach niepublicznych szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący w terminach ustalonych dla szkół publicznych: sporządzenie projektu do 30 kwietnia oraz zatwierdzenie przez organ prowadzący do 30 maja. Ale nie są one obligatoryjne dla szkół niepublicznych.
 
Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>
 

Polecamy: Arkusz organizacyjny szkoły - jak dobrze go sporządzić