Jeśli w firmie przeprowadzono zwolnienia grupowe wówczas w okresie 3 miesięcy (tym bardziej 2 miesięcy) od zwolnienia pracownika (jeśli stosunek pracy został z nim rozwiązany z przyczyn go niedotyczących) zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika nie można zatrudnić pracownika tymczasowego przez agencję pracy tymczasowej na stanowisko, które zajmował ww. pracownik.

Z dniem 24 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 221, poz. 1737), która uchyliła art. 3 z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) - dalej u.z.p.t., który zakazywał zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę, który w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego wypowiedział pracownikom stosunki pracy lub rozwiązał te stosunki na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników.

Pozostały jednak  pewne ograniczenia w zakresie możliwości zatrudniania pracowników tymczasowych polegające na tym, iż jest niedopuszczalne zatrudnianie pracowników tymczasowych  na stanowiska, na których w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego zatrudniony był pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (art. 8 pkt 3 u.z.p.t.).

Należy podkreślić, iż nie jest istotne, czy ustanie stosunku pracy nastąpiło w trybie zwolnień grupowych, czy też w trybie indywidualnym, istotne jest to aby zostały przeprowadzone w oparciu o ustawę o zwolnieniach grupowych.

Przedstawiając powyższe należy jeszcze zwrócić uwagę na termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej. Czynności związane z procedurą zatrudniania takiego pracownika, łącznie z zawarciem umowy o pracę, mogą być wykonywane wcześniej (zob. A. Sobczyk, Komentarz do Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).