"Związki zawodowe są naszym naturalnym partnerem. To związkowcy są w zakładach, i to oni najlepiej znają występujące w nich problemy. Musimy ze sobą współpracować, aby stan przestrzegania przepisów w zakładach był na takim poziomie, na jakim nam wszystkim zależy" – powiedziała Iwona Hickiewicz. Zwróciła też uwagę, że wobec trudności gospodarczych rozszerza się skala ujawnianych przez inspektorów pracy nieprawidłowości w przedsiębiorstwach, jednak nie oznacza to, że inspektorzy pracy łagodniej podchodzą do takich przypadków.
Najwięcej nieprawidłowości, jak wynika z danych inspekcji, dotyczy wypłaty wynagrodzeń za pracę. Poważny problem stanowi zatrudnianie pracowników bez dopełnienia wymaganych prawem formalności i płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Hickiewicz zwróciła uwagę na rozpowszechniające się zjawisko zatrudniania w sposób niezgodny z prawem, „na próbę”. Pracodawca sprawdza przydatność nowej osoby do pracy bez umowy i wynagrodzenia. Potem z niej rezygnuje i przyjmuje kolejną na takich samych zasadach. Coraz częściej nielegalnie zatrudnia się dobrze wykształconych młodych ludzi, absolwentów wyższych uczelni.
Uczestnicząca w posiedzeniu Rady OPZZ Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy, omówiła działania promocyjne i prewencyjne prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy, w tym również w zakresie wspólnej realizacji dwóch programów finansowanych z funduszy europejskich: „Poznaj swoje prawa w pracy” i „Naruszanie godności człowieka w miejscu pracy”. – 165 tysięcy różnych podmiotów stało się w ubiegłym roku adresatami naszych działań promocyjnych i prewencyjnych – podkreśliła Małgorzata Kwiatkowska.