Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych nakłada na płatników składek szereg regulacji m.in. dotyczących rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jedną z nich jest również obowiązek złożenia do ZUS informacji ZUS IWA. 31 stycznia 2018 roku mija termin złożenia informacji ZUS IWA za ubiegły rok. Kto musi ją złożyć i jakie dane należy przekazać?

Kto musi składać ZUS IWA
Deklarację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za poprzedni rok kalendarzowy mają obowiązek przekazać płatnicy składek, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
- byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.) i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku (2018 r.);
- w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do  ubezpieczenia  wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych;
- byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia 2017 r.

Maciej Ambroziewicz
 
MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy>>

Należy pamiętać, że jeżeli chociaż w jednym miesiącu poprzedniego roku ubezpieczeniu  wypadkowemu nie podlegała chociażby jedna osoba w spółce, nie ma konieczności złożenia informacji ZUS IWA.
Jakie dane należy przekazać do ZUS
W informacji ZUS IWA, oprócz danych identyfikujących płatnika składek, wykazuje się również:
- kod PKD - dotyczący rodzaju przeważającej działalności płatnika składek;
- liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;
- liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;
- liczbę osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Na podstawie danych wskazanych przez Płatnika, ZUS w najbliższym czasie wyliczy wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Na przełomie marca i kwietnia br., przesyłając do płatników nowe zawiadomienie o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, poinformuje przedsiębiorstwa o obowiązującej stopie procentowej na okres składkowy 04.2018-03.2019. Od tego momentu płatnicy składek zobowiązani będą do opłacania składki wypadkowej zgodnie z otrzymaną informacją z ZUS.

Autorka: Jolanta Rybak, Inventage Sp., ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych m.in.  w spółkach giełdowych, placówkach medycznych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach.