"Osoby niepełnosprawne to pełnosprawni pracownicy. Musimy wykorzystać w Zakładzie potencjał i doświadczenie tych osób, tym bardziej, że niejednokrotnie ten ich potencjał jest większy niż osób pełnosprawnych. Chcemy by Zakład był miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych i jednocześnie chcemy pokazać, że niepełnosprawność nie oznacza niezdolności do pracy – powiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Prezes zwróciła uwagę, że Zakład dostrzega potrzeby osób niepełnosprawnych. Wspomniała m.in. o nowym wzorze legitymacji emerytów i rencistów, na której część informacji jest napisane alfabetem Braille'a. Przypomniała też, że ZUS wraz z PFRON przygotował informator dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto - kontynuowała prof. Uścińska - w ZUS powołano zespół konsultacyjny ds. kompleksowej rehabilitacji.

Z kolei prezes PFRON Robert Kwiatkowski podkreślił, że misją Funduszu jest stwarzanie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. "Naszym naturalnym sojusznikiem jest administracja i instytucje publiczne, które ze względu na społeczną siłę oddziaływania powinny być liderami w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych" – mówił.

Obie instytucje zadeklarowały, że przeprowadzą wspólną kampanię informacyjną, która ma aktywizować niepełnosprawnych.

[-DOKUMENT_HTML-]

Prezes ZUS oraz prezes PFRON podpisali w środę dwa porozumienia. Pierwsze dotyczy współpracy w przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu i społecznemu osób niepełnosprawnych, drugie – mówi o wsparciu finansowym Funduszu dla ZUS w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu PFRON "Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej" ZUS może liczyć na dofinansowanie jednego miejsca pracy osoby niepełnosprawnej do kwoty 18 tys. zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może liczyć na dofinansowanie z PFRON na tworzenie i dostosowywanie miejsc pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Podpisane porozumienia przewidują również "promocję kompleksowej rehabilitacji wśród osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także wprowadzeniu w życie narzędzi, które posłużą tworzeniu warunków do powrotu do pracy osobom niepełnosprawnym i utrzymaniu się na tym rynku".

Wszystkie firmy, które nie zatrudniają u siebie wymaganej liczby osób niepełnosprawnych (ustawowy próg to 6 proc. ogółu pracowników) obowiązane są wnosić opłaty na PFRON. Firmy mogą obniżyć swoją skłądkę kupując usługi lub produkty od pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne (co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). (PAP)