Prawo pracy i dialog społeczny

W 2015 r. w Kodeksie pracy zostaną wprowadzone zmiany dotyczące umów terminowych, których celem jest stabilizacja zatrudnienia. Będzie to prawdziwa rewolucja w stosowaniu umów na czas określony. Zgodnie bowiem z propozycją resortu pracy, zostanie wprowadzony limit czasu trwania takich umów (tj. 33 miesiące), jak i maksymalnej liczby zawieranych umów (tj. 3 umowy). Obostrzenie będzie zatem dwustronne. Jeśli projekt przygotowany przez MPiPS sprawnie przejdzie drogę legislacyjną w parlamencie, to nowe przepisy mogą zacząć obowiązywać jeszcze latem 2015 r. (z uwagi na 6-miesięczny okres vacatio legis). Nowelizacja jest szczególnie istotna dla pracodawców, gdyż może mieć wpływ również na umowy zawarte przed dniem jej wejścia w życie i skutkować ich przekształceniem w umowy bezterminowe.

Zobacz także: Będą zmiany w wypowiedzeniach umów terminowych

 

Ewentualne zmiany w obszarze przepisów prawa pracy będą także uzależnione od działań prowadzonych na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Niemniej strona związkowa od półtora roku nie uczestniczy w pracach tego gremium, co utrudnia prowadzenie dialogu społecznego nad szeregiem problematycznych zagadnień. Jednocześnie partnerzy społeczni pracują nad nową ustawą dotyczącą funkcjonowania organu dialogu trójstronnego. Liczymy na to, że w niedługim czasie uda się, w drodze konsensusu, wypracować rozwiązania, które przerwą obecny impas dialogu społecznego w Polsce.

W 2015 r. przedmiotem zainteresowania będą także zmiany dotyczące zatrudnienia tymczasowego. Występujące na rynku nadużycia wymagają podjęcia odpowiednich działań, również tych legislacyjnych. Jednak potrzeba właściwego zabezpieczenia interesów pracowników tymczasowych oraz zwiększenia wymogów prawnych dla agencji pracy tymczasowej nie powinna jednocześnie prowadzić do ograniczenia elastyczności w korzystaniu przez pracodawców z systemu pracy tymczasowej. Zagadnienie to jest z pewnością problematyczne, jednak w przyszłym roku partnerzy społeczni wraz z rządem będą musieli się z nim zmierzyć.

Zobacz także: Zmiany w prawie pracy w 2015 r. Czy wiesz co Cię czeka?

 

Rynek pracy

Sytuacja na rynku pracy będzie ulegać poprawie z punktu widzenia liczby miejsc pracy, a więc także łatwości jej znalezienia. Z drugiej jednak strony wśród pracodawców stopniowo będą narastały trudności z rekrutacją pracowników. Stanowi to konsekwencję m.in. emigracji zarobkowej 2 mln Polaków, wieloletnich zaniedbań w zakresie systemu edukacji zawodowej oraz niedopasowania popytu i podaży kwalifikacji na naszym rynku pracy.

Będzie obserwowane duże zapotrzebowanie na specjalistów i menadżerów wyższego szczebla, na inżynierów i wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Sektory, w których najłatwiej będzie znaleźć zatrudnienie, to produkcja, handel, budownictwo, restauracje i hotele oraz usługi TSL. W dalszym ciągu będą się intensywnie rozwijały centra usług dla biznesu. Będzie też wzrastało zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze zarówno dla osób starszych, chorych, jak i dla dzieci.

Pracodawcy będą coraz częściej korzystali z usług agencji zatrudnienia, poszukując pracowników za granicą. Braki kadrowe wykwalifikowanych pracowników wpłynął na zwiększenie świadomość w zakresie roli profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi w miejscu pracy.

Aby zachować konkurencyjność, coraz więcej firm zaangażuje się we współpracę ze szkołami oraz ośrodkami badawczymi, również za granicą.

M.in. z uwagi na działania promocyjne prowadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wzrośnie wiedza o usługach oferowanych przez urzędy pracy oraz o instrumentach wspierających zatrudnienie.