CO TO ZA PRAWO?
Minister Pracy i Polityki Społecznej wprowadził zmiany w zasadach wypełniania statystycznej karty wypadku

Minister Pracy i Polityki Społecznej, rozporządzeniem z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 218, poz. 1440) – dalej r.z.r.k.w., zmienił dotychczasowe zasady wypełniania i przesyłania oraz wzór statystycznej karty wypadku przy pracy, którą pracodawca jest obowiązany sporządzić w razie zaistnienia wypadku związanego z pracą. Zmiany dotyczą rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14, poz. 80 z późn. zm.) – dalej r.s.k.w.p. Nowy przepisy obowiązują od dnia 7 grudnia 2010 r.

Nowy wzór statystycznej karty wypadku przy pracy jest obecnie określony w załączniku do r.z.r.k.w. W nowym formularzu karty, w rubryce nagłówkowej, zmieniono adresata pisemnej wersji dokumentu. Ponadto w części I druku wprowadzono miejsce na podanie informacji o podmiocie zatrudniającym poszkodowanego pracownika. Obecnie w tym miejscu dokumentu należy podać miejscowość (gminę), na terenie której znajduje się jednostka zatrudniająca poszkodowanego, rodzaj działalności według PKD oraz formę działalności.
Kilka zmian zostało wprowadzonych również w załączniku nr 2 do r.s.k.w.p. Dotyczą one objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych stosowanych do prawidłowego wypełnienia statystycznej karty wypadku. W części B tegoż załącznika, po tabeli dotyczącej liczby pracujących, dodano objaśnienia służące udzieleniu odpowiedzi na pytania X1–X3 wymagane w nowym formularzu.

Nowe brzmienie nadano tabeli „Obywatelstwo – klasyfikacja i oznaczenie kodowe”. Przypomnijmy, że dane ujęte w tej tabeli są niezbędne do sformułowania odpowiedzi na pytanie 03 w statystycznej karcie. Objaśnienia „Zawód wykonywany” (pytanie 05) także uległy zmianie. Według nowych zasad do końca 2010 r. zawód poszkodowanego należy podać, posługując się dotychczasową klasyfikacją zawodów i specjalności z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644 z późn. zm.), natomiast od dnia 1 stycznia 2011 r. należy posługiwać się nową klasyfikacją, określoną w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537). Informację o zawodzie (specjalności) wykonywanym przez osoby poszkodowane w wypadku przy pracy opisuje się pełnym kodem, tj. 6 cyframi oraz przypisanym do tego kodu określeniem słownym.
W części oznaczonej jako „Uwagi” uaktualniono informację dotyczącą przechowywania kopii statystycznej karty wypadku przy pracy. Obecnie pracodawca jest obowiązany przechowywać ten formularz przez 10 lat w dokumentacji powypadkowej, zgodnie z art. 234 § 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
Istotna zmiana została wprowadzona w zasadach przekazywania karty statystycznej. Zgodnie ze zmienionym przepisem § 5 ust. 3 r.s.k.w.p. i dodanym nowym ust. 4, statystyczną kartę należy przekazywać (tak jak dotychczas) w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy GUS, natomiast kartę statystyczną wypadku w formie papierowej mogą przesyłać tylko pracodawcy zatrudniający nie więcej niż 5 pracowników. Pracodawcy ci mogą przekazać oryginał statystycznej karty sporządzony w formie papierowej - po przesłaniu uzasadnionej informacji o wyborze tej formy - do Urzędu Statystycznego w Gdańsku (ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk).

Statystyczną kartę wypadku sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Pracodawca sporządza protokół powypadkowy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870), natomiast kartę wypadku zaistniałego w drodze do pracy lub z pracy – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. Nr 237, poz. 2015).
Statystyczną kartę sporządza się według objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia tej karty, które są określone w załączniku nr 2 do r.s.k.w.p., przy czym część I statystycznej karty należy sporządzić nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Natomiast część II, uzupełniająca, statystycznej karty, powinna być sporządzona w terminie umożliwiającym zachowanie terminu jej przekazania.
Statystyczną kartę, z wyjątkiem jej części II, uzupełniającej, pracodawca ma obowiązek przekazać w terminie do 15. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Natomiast wypełnioną część II, uzupełniającą, statystycznej karty pracodawca przekazuje nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku.

W portalu sprawozdawczym GUS, na który należy przesyłać dane statystyczne w wersji elektronicznej są udostępnione aplikacje, umożliwiające wypełnienie formularza “on-line”. Zalogowanie się w portalu sprawozdawczym GUS jest możliwe poprzez aktywowane wcześniej konto. Dla wybranych sprawozdań pod adresem http://form.stat.gov.pl/formularze/2010/index.htm zostaną również udostępnione aplikacje off-line, które dają możliwość wypełnienia sprawozdań na komputerze pracodawcy, bez konieczności bezpośredniego połączenia z Internetem, a następnie wysłania ich drogą elektroniczną do statystyki publicznej.
Ponieważ dotychczas najwięcej sprawozdawców wysyłało sprawozdania na portal sprawozdawczy pomiędzy godzinami 10-14 oraz w ostatnich dniach obowiązujących terminów, GUS apeluje, by w celu uniknięcia "korków" nie czekać na ostatnią chwilę, lecz sprawozdania wysyłać także w godzinach innych niż 10-14.
Zgodnie z założeniem resortu pracy powyższe zmiany w statystycznej karcie wypadku przy pracy Z-KW powinny służyć lepszemu wykorzystaniu danych statystycznych do celów prewencji wypadkowej.