Odpowiedź: zmiana warunków zatrudnienia wymaga zgody nauczycielki.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) – dalej KN, nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. Stanowisko nauczyciela jest określane w szczególności wymiarem pensum wskazanym w art. 42 ust. 3 KN.

W omawianym przypadku nastąpi częściowa zmiana stanowiska nauczyciela. Dotychczas nauczyciel miał przydzielone dwa stanowiska: nauczyciela bibliotekarza z pensum 30- godzinnym oraz nauczyciela przedmiotu z pensum 18 – godzinnym. Realizował także 1 godzinę ponadwymiarową, choć z treści pytania nie wynika, na którym stanowisku.

Okoliczność ta nie ma jednak znaczenia z tego względu, że nawet gdyby przyjąć, że godzina ponadwymiarowa była realizowana w ramach zajęć bibliotecznych, i tak obniżeniu ulegnie wymiar zatrudnienia nauczyciela na stanowisku nauczyciela przedmiotu ze zwiększeniem godzin na stanowisku nauczyciela – bibliotekarza. Od nowego roku szkolnego nauczyciel ma bowiem realizować 30 godzin w bibliotece oraz 6 godzin nauczyciela przedmiotu, czyli pełen etat i 6 godzin ponadwymiarowych.

Co prawda na przydzielenie większej liczby godzin ponadwymiarowych niż w bieżącym roku szkolnym nauczyciel nie musi się zgadzać (wyrok SN z dnia 12 maja 2004 r., I PK 454/03, OSNP 2005, nr 3, poz. 32;), jednak musi wyrazić zgodę na częściową zmianę stanowiska polegającą na zmniejszeniu liczby godzin nauczyciela przedmiotu i zwiększenie liczby godzin nauczyciela – bibliotekarza (art. 18 ust. 1 KN). Ponieważ taka zmiana warunków zatrudnienia następuje za aprobatą nauczyciela (zakładając jej wyrażenie), nie narusza przepisów o ochronie stosunku pracy, wynikającej z art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r. poz. 167).

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych