Rozporządzeniem z dnia 10 września 2014 r. (Dz. U. poz. 1247) Prezes Rady Ministrów dokonał zmiany w składzie osobowym Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.
Od dnia 7 października br. w skład Komisji wejdą:
1) Danuta Koradecka, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – przewodniczący;
2) Marek Jakubowski, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi – zastępca przewodniczącego;
3) Adam Lipowczan, Główny Instytut Górnictwa – zastępca przewodniczącego;
4) Jolanta Skowroń, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – sekretarz;
5) Sławomir Czerczak, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi – członek;
6) Tomasz Dawidowicz, Ministerstwo Obrony Narodowej – Wojskowa Inspekcja Sanitarna – członek;
7) Ewa Dębczyńska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – członek;
8) Anna Dmochowska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – członek;
9) Marzena Flis, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” – członek;
10) Ewa Garstka, Ministerstwo Gospodarki – członek;
11) Anna Gietka, Polska Izba Przemysłu Chemicznego – członek;
12) Renata Górna, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – członek;
13) Beata Marta Iwańczuk, Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – członek;
14) Andrzej Katulski, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – członek;
15) Katarzyna Kitajewska, Ministerstwo Zdrowia – Główny Inspektorat Sanitarny – członek;
16) Jerzy Król, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – członek;
17) Jan Krzysztof Ludwicki, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – członek;
18) Stanisław Marzec, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – członek;
19) Zygmunt Mierzejewski, Forum Związków Zawodowych – członek;
20) Andrzej Milczarek, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie – członek;
21) Sylwia Oziembło-Brzykczy, Główny Inspektorat Pracy – członek;
22) Małgorzata Pośniak, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – członek;
23) Anna Rybak, Ministerstwo Środowiska – członek;
24) Elżbieta Sosnowska, Polski Komitet Normalizacyjny – członek;
25) Jacek Świeca, Związek Pracodawców Business Centre Club – członek;
26) Elżbieta Wasilewska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – członek;
27) Piotr Wawrzyńczok, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach – członek;
28) Jerzy Wroński, Konfederacja Lewiatan – członek;
29) Jerzy Zagórski, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie – członek.
Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy ma charakter komisji eksperckiej.
Jej zadaniem jest ustalanie, rozpatrywanie i opiniowanie propozycji dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; opracowywania i wydawania, w miarę potrzeb, ekspertyz dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw pracy wniosków dotyczących propozycji zmian wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.