20 lutego 2015 r. wejdzie w życie zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. Nr 278, poz. 1636). Zmiana była niezbędna z uwagi na wprowadzenie nowych przesłanek niewypłacalności pracodawcy. Wprowadzono korektę katalogu załączników składanych wraz z wnioskiem marszałka województwa oraz dostosowano rozporządzenie do zmian w prawie unijnym w zakresie nowych zasad udzielania pomocy de minimis.

Zmiana rozporządzenia ma na celu dostosowanie jego przepisów do aktualnego stanu prawnego, będącego konsekwencją zmiany (weszła w życie 26 lipca 2014 r.) ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272 z późn. zm.), która polegała na wprowadzeniu nowych przesłanek niewypłacalności pracodawcy. W rozporządzeniu wprowadzono więc odpowiednią korektę określającą dokumenty załączane do wniosku marszałka.

Konieczność zmiany niniejszego rozporządzenia wynikała również ze zmian w prawie unijnym w zakresie nowych zasad udzielania pomocy de minimis przyjętych w rozporządzeniu Komisji (UE) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Zmiana rozporządzenia uwzględnia także zmiany wprowadzone do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zmiana art. 23 ust. 5 na pkt 1 i 2 ustawy wymagała nowelizacji § 8 i uchylenia § 9 rozporządzenia. Zmiana § 17 rozporządzenia wynika z uchylenia § 9 i konieczności wskazania jednoznacznego katalogu załączników dołączanych do wniosku marszałka województwa. Nowe brzmienie § 17 pkt 3 i 4 jest efektem zmiany prawa unijnego w zakresie zasad dotyczących udzielania pomocy na restrukturyzację oraz wejścia w życie komunikatu Komisji - Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01). Jest to konieczne dla sprawnego przeprowadzenia procedury rozpoznania przez dysponenta Funduszu wniosków przedstawianych przez marszałków województwa oraz dla zapewnienia zgodności przepisów aktu wykonawczego z przepisami wykonywanej ustawy. Doprecyzowania wymagały również przepisy § 4 pkt 1 lit. d i e w zakresie określenia wymogu dołączenia do wniosku aktualnych dokumentów w celu udowodnienia spełniania przesłanek określonych w art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz przepis § 18 dotyczący uzupełnienia wniosku marszałka województwa w przypadku braku przesłanek wystarczających do wydania decyzji zgodnej z tym wnioskiem.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. poz. 183) wejdzie w życie 20 lutego 2015 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 6 lutego 2015 r.