Dnia 1 lutego 2013 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1202). Celem tej regulacji jest dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577) do przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 155, poz. 1039) – dalej u.z.u.m.w., transponujących do prawa polskiego dyrektywę nr 2007/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobów pirotechnicznych (Dz. Urz. UE L 154 z 14.06.2007 r., s. 1) – dalej dyrektywa 2007/23/WE, w tym uwzględnienia aktualnej i zgodnej z prawem unijnym klasyfikacji wyrobów pirotechnicznych. Nowelizacja ukierunkowana jest na uzyskanie europejskich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie obrotu wyrobami pirotechnicznymi.
Stosownie do art. 21 ust. 1 dyrektywy 2007/23/WE, państwa członkowskie przyjmują i opublikują do dnia 4 stycznia 2010 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do zapewnienia zgodności z dyrektywą oraz niezwłocznie przedstawią Komisji tekst tych przepisów. Realizując powyższy obowiązek, 22 lipca 2010 r. uchwalono u.z..u.m.w., która weszła w życie dnia 9 września 2010 r.
Nowelizowane rozporządzenie odnosi się w głównej mierze do wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie muszą spełniać pomieszczenia, w których prowadzony jest obrót materiałami pirotechnicznymi (magazyny, pomieszczenia sklepowe, pomieszczenia zaplecza i pomieszczenia doraźnej sprzedaży tych wyrobów). Jednocześnie w nowelizacji zaktualizowano podział wyrobów pirotechnicznych na poszczególne rodzaje pod względem ich przeznaczenia ( wyroby pirotechniczne widowiskowe, do użytku teatralnego, do pojazdów oraz na pozostałe), odwołując się tutaj do art. 62c powołanej ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1329).
Kolejne zmiany dotyczą w szczególności:

  1. zmian kilku definicji użytych w rozporządzeniu pojęć (§ 3) – m.in. definicji „wyrobów pirotechnicznych”,
  2. zmian zawartości kart kwalifikacyjnych obiektów zagrożonych wybuchem lub spaleniem materiału wybuchowego (§ 12),
  3. zmian wymagań dla pomieszczeń sklepów i zaplecza (§ 44) oraz pomieszczeń magazynowych (§ 48),
  4. zmian warunków eksploatacji stref ochrony, o których mowa w § 46,
  5. uchylenie § 47, która określał dopuszczalne ilości materiałów pirotechnicznych przechowywanych w pomieszczeniach sklepowych i zapleczach,
  6. zmian przepisów dotyczących opracowania i zawartości kart kwalifikacyjnych obiektów, w których prowadzona jest sprzedaż materiałów pirotechnicznych (§ 51),
  7. a także wiele innych, mających w większości charakter redakcyjny.

Jak twierdzą autorzy nowelizacji, wprowadzone zmiany zwiększą bezpieczeństwo użytkowania wyrobów pirotechnicznych, a tym samym zapewnią wyższy poziom standardów ochrony życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa publicznego, przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów ochrony środowiska.