Zgodnie ze zmienionym brzemieniem § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. poz. 191) - dalej r.e.k.t.n. podmiot prowadzący kurs ADR lub jednostka wojskowa przedstawiają odpowiednio marszałkowi województwa lub Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przeprowadzenia egzaminu, imiona i nazwiska osób uczestniczących w kursie oraz imiona i nazwiska osób nieuczestniczących w danym kursie, które przystąpią do egzaminu.
Według zmienionych § 3 i 4 r.e.k.t.n. do egzaminu dopuszcza się kierowcę, który: 1) posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu ADR; 2) został zgłoszony do odbycia egzaminu w trybie określonym w § 2 ust. 2 r.e.k.t.n.; 3) złożył wypełniony formularz zgłoszeniowy. Wzór formularza określa załącznik nr 1 do r.e.k.t.n. Formularz ten załącza się do protokołu potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym. Egzamin jest przeprowadzany niezwłocznie po zakończeniu kursu ADR, w terminie uzgodnionym z podmiotem prowadzącym kursy.
Według zmienionego § 9 r.e.k.t.n.w celu prawidłowego wypełnienia zaświadczenia ADR marszałek województwa oraz Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych udostępniają podmiotowi dokonującemu personalizacji zaświadczenia ADR dane i informacje niezbędne do wydania zaświadczenia ADR oraz fotografię i wzór podpisu kierowcy z zachowaniem warunków uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim oraz zapewniających zachowanie poufności.”;
Po nowelizacji do 50 zł wzrośnie wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika. Uchylony zostanie także załącznik do r.e.k.t.n., a w jego miejsce nowelizacja wprowadza dwa załączniki: 1 - formularz zgłoszeniowy; 2 - wzór zaświadczenia ADR.
Do dnia 31 grudnia 2012 r. zaświadczenia ADR oraz ich wtórniki wydaje się na blankietach zgodnych ze wzorem określonym w załączniku do r.e.k.t.n. w brzmieniu dotychczasowym.