W oświadczeniu rządowym z dnia 25 lipca 2013 r. (Dz. U. poz. 840) podano do wiadomości publicznej wejście w życie – z dniem 1 stycznia 2013 r. – zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Berlinie dnia 9 maja 1980 r.
Jednolity tekst Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) uwzględniający wprowadzone zmiany ogłoszono w załączniku do oświadczenia rządowego.
Ogłoszenie Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) stanowi realizację obowiązku transpozycji przewidzianego w art. 2 ust. 1 dyrektywy Komisji nr 2012/45/UE z dnia 3 grudnia 2012 r. dostosowującej po raz drugi do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy nr 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych w zakresie transportu kolejowego (Dz. Urz. UE L 332 z 04.12.2012, str. 18).