Kwestia dotycząca publikacji wizerunku pracownika na stronie internetowej zakładu pracy jest problematyczna. Podstawowym zadaniem jest rozróżnienie jakie dane będą ściśle powiązane z wykonywaniem pracy przez pracownika.
SN w wyroku z dnia 19 listopada 2003 r., I PK 590/02, OSNP 2004, nr 20, poz. 351; stwierdził, iż „nazwisko i imię nazwisko i imię jest skierowanym na zewnątrz znakiem rozpoznawczym osoby fizycznej i ujawnienie go w celu jej identyfikacji nie może być zasadniczo uznane za bezprawne, o ile nie łączy się z naruszeniem innego dobra osobistego, np. czci, prywatności lub godności osobistej. Ujawnienie przez pracodawcę nazwiska (imienia) pracownika bez jego zgody nie stanowi bezprawnego naruszenia dobra osobistego, jeżeli jest usprawiedliwione zadaniami i obowiązkami pracodawcy związanymi z prowadzeniem zakładu, jest niezbędne i nie narusza praw oraz wolności pracownika”. Prowadzi to do konkluzji, iż takie dane jak imię, nazwisko, adres e-mail są ściśle powiązane z wykonywaniem pracy przez pracownika i mogą być udostępnianie bez zgody pracownika. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do braku możliwości prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy.
 
 
W przypadku wizerunku pracownika (np. zdjęcia) sytuacja wygląda inaczej. W takiej sytuacji należy odwołać się art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631). Dyspozycja tegoż przepisu stanowi, iż rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Zgoda nie jest wymaga wyłącznie od:
- osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
- osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
Z uwagi na powyższe, rekomendowanym rozwiązaniem jest pozyskanie jasnej i niebudzącej wątpliwości zgody pracownika, iż zezwala pracodawcy na korzystanie z jego wizerunku. Zgoda na wykorzystanie wizerunku musi być niewątpliwa i to także co do warunków i płaszczyzn dopuszczalnego wykorzystania. Z tego względu, najlepiej dla celów dowodowych, pozyskać taką zgodę w formie pisemnej. Strony (pracownik i pracodawca) mogą nawet ustalić czy publikacja zdjęcia odbywa się odpłatnie i w jakim okresie pracodawca może korzystać ze zdjęcia pracownika.
 
Więcej o prawach i obowiązakach pracodawcy znajdziesz w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.