Z badania TNS wynika, że trzy czwarte Polaków twierdzi, że płaca minimalna powinna być wyższa od obecnej 1750 zł i wynosić średnio 2535 zł.

Według zdecydowanej większości respondentów, płaca minimalna w Polsce powinna wynosić 1751 zł i więcej (77 proc.); 21 proc. badanych odpowiedziało, że płaca minimalna powinna znajdować się w widełkach 1751-2000 zł, według 29 proc. - w zakresie 2001-2500 zł, a 27 proc. chciałoby, żeby jej wysokość przekraczała 2,5 tys. zł. Po uśrednieniu z badania wynika, że 3/4 ankietowanych spodziewa się płacy min. w wysokości 2535 zł. 

Podobnie jak w przypadku płacy minimalnej, zdaniem respondentów wyższe powinno być też minimalne wynagrodzenie brutto za godzinę pracy. W 2015 r. ta stawka wynosi 10,41 zł. Co czwarty odpowiadający ocenia, że minimalna stawka brutto za godzinę pracy powinna wynosić 15 zł. Z kolei 16 zł i więcej chciałoby 26 proc. respondentów. Ponad jedna czwarta badanych (27 proc.) oceniła, że minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy powinno wynosić poniżej 15 zł; 18 proc. widzi tą stawkę w przedziale 12-14 zł. 

TNS zwraca uwagę, że mimo iż blisko połowa odpowiadających (49 proc.) deklaruje, że wie, ile w naszym kraju wynosi płaca minimalna, to tylko co dziesiąty (9 proc.) podaje jej właściwą kwotę, czyli 1750 zł. W badaniu podkreśla się też, że nawet wśród osób, które deklarowały wiedzę na temat wysokości płacy minimalnej, tylko 18 proc. udzieliło właściwej odpowiedzi. Jedna piąta ankietowanych uważa, że minimalna płaca wynosi do 1,3 tys. zł, tyle samo respondentów jest zdania, że jej wysokość wynosi od 1301 do 1,6 tys. zł. Według co dziesiątego respondenta wysokość płacy minimalnej to 1601-1749 zł, a 16 proc. uważa, że jest wyższa niż 1750 zł. Średnia kwota wskazywana przez respondentów wyniosła 1601,92 zł. 

TNS zwraca ponadto uwagę, że postrzeganie płacy minimalnej jako zdecydowanie niższej niż faktyczna (do 1300 zł) łączy się również z negatywną oceną kierunku biegu spraw w Polsce, złą oceną sytuacji gospodarczej oraz poczuciem, że trudno jest w naszym kraju znaleźć pracę.

Jednocześnie GUS podaje, że 2469 zł brutto to wysokość pensji, jaką najczęściej otrzymywali Polacy w 2014 r. Daleko odbiega ona od średniej krajowej – 4108 zł i mediany – 3292 zł. Wskaźnik pensji 2469 zł brutto, czyli zarobionej przez największą liczbę Polaków, jest niższy od średniej krajowej aż o 1638 zł. Mediana z kolei – 3292 zł – wskazuje, iż połowa pracowników zarabiała poniżej tej kwoty, a połowa powyżej. Aż 10 proc. pracowników natomiast otrzymywało wynagrodzenie nieprzekraczające zaledwie 1718 zł brutto.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 16 grudnia 2015 r.