Zawiadomienie o przejściu na emeryturę albo w stan spoczynku wśród innych danych dotyczących ubezpieczonego zawierać będzie numer ewidencyjny PESEL, a w razie gdy członkowi funduszu nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, z pominięciem numeru NIP.

Ministerstwo pracy przygotowało nowelę rozporządzenia z 2 kwietnia 2009 r. w sprawie zwrotu na dochody budżetu państwa środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych. Rozporządzenie to zawierało sprzeczności z ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w zakresie likwidacji obowiązku posługiwania się numerem NIP. Dlatego też sporządzono projekt rozporządzenia, w którym proponuje się, by zawiadomienie o przejściu na emeryturę albo w stan spoczynku wśród innych danych zawierało nr PESEL, a w razie jego braku- serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, z pominięciem numeru NIP.

Źródło: www.mpips.gov.pl