Zatrzymania dokonano w Kapsztadzie w Południowej Afryce. Załoga pracująca na statku skarżyła się na nieodpowiednie warunki pracy, które potwierdziła kontrola dokonana przez południowoafrykański Urząd Bezpieczeństwa Morskiego (z ang. South African Maritime Safety Authority - SAMSA). Stwierdzono przede wszystkim uchybienia w postaci braku listy załogi, złego zakwaterowania, niewystarczającej żywności dla rybaków oraz niezapewnienia bezpieczeństwa i warunków higienicznych na pokładzie. Koła ratunkowe były przegniłe, brakowało kotwic, a część z tych, które zastano na statku, nie spełniały swojego zadania ze względu na nieodpowiedni stan techniczny. Dodatkowo jedynie 2 członków załogi zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę. Poza tym rybacy zmuszeni byli do ręcznego pobierania złowionych ryb i przenoszenia ciężkich ładunków do magazynów.

 

 

Republika Południowej Afryki jest jednym z 10 krajów, które ratyfikowały Konwencję nr 188. W Polsce wdrożenie międzynarodowych norm przewiduje najnowszy projekt ustawy o pracy na statkach rybackich (zob. "Projekt ustawy o pracy na statkach rybackich", wiadomości, LEX, 18.07.2018). Poza tym Konwencja transponowana została do prawa Unii Europejskiej dyrektywą Rady (UE) 2017/159 z 19.12.2016 r. wdrażającą Umowę w sprawie wdrożenia Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. zawartą 21.05.2012 r. między Generalną Konfederacją Spółdzielni Rolniczych przy Unii Europejskiej (COGECA), Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) oraz Stowarzyszeniem Krajowych Organizacji Przedsiębiorstw w Sektorze Rybołówstwa w Unii Europejskiej (Europeche).

 

MOP wskazuje, że na świecie wiele załóg na statkach rybackich pracuje w trudnych i niebezpiecznych warunkach, stanowiących zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Konwencję nr 188 można wykorzystać jako narzędzie rozwiązujące te problemy, czego przykładem są działania podjęte przez Republikę Południowej Afryki. MOP dodatkowo podkreśla, że skuteczność Konwencji wzrośnie, gdy kolejne państwa przyjmą i wprowadzą w życie jej postanowienia.

--------------------------------------------------------

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.