Odpowiedź: w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego, wymiar urlopu wypoczynkowego należy ustalić odrębnie dla każdego okresu wykonywania pracy w danym wymiarze czasu pracy.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. wymiar urlopu wynosi:

- 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

- 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Pracownikowi zatrudnionemu na część etatu, wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, biorąc za podstawę 20 lub 26 dni. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

W razie zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego, wymiar urlopu wypoczynkowego należy ustalić odrębnie dla każdego okresu wykonywania pracy w danym wymiarze czasu pracy, stosując odpowiednio przepisy dotyczące urlopu proporcjonalnego. W pierwszej kolejności należy ustalić wymiar urlopu przysługujący pracownikowi w skali roku, a następnie obliczyć wymiar urlopu za okres zatrudnienia w danym wymiarze czasu pracy, przyjmując iż kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 rocznego wymiaru urlopu. Niepełny dzień urlopu należy zaokrąglić w górę do pełnego dnia.

W przypadku pracownicy, o której mowa w pytaniu, zakładając, że pracownica posiada co najmniej 10-letni staż pracy, wygląda to następująco:

Za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. (pełen etat) pracownicy przysługuje 16 dni urlopu (7/12 x 26 dni = 15,16 po zaokrągleniu 16 dni).

Za okres 1 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (7/8 etatu) pracownicy przysługuje 10 dni urlopu (7/8 x 26 dni = 22,75 po zaokrągleniu 23 dni; 5/12 x 23 dni = 9,58 po zaokrągleniu 10 dni).

Łącznie za 2014 r. pracownicy przysługuje 26 dni urlopu.

Za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. (7/8 etatu) pracownicy przysługuje 16 dni urlopu (7/8 x 26 dni = 22,75 po zaokrągleniu 23 dni; 8/12 x 23 dni = 15,33 po zaokrągleniu 16 dni).

Za okres 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (pełen etat) pracownicy przysługuje 9 dni urlopu (4/12 x 26 dni = 8,66 po zaokrągleniu 9 dni).

Łącznie za 2015 r. pracownicy będzie przysługiwać 25 dni urlopu.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.