Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładzie o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Projektowane rozporządzenie ma zastąpić obecnie obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 ze zm.) wydane w oparciu o delegację zawartą w art. 248 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).
Zasadnicza projektowana zmiana polega na dodaniu ciężkiego oleju opałowego do wykazu substancji niebezpiecznych, których występowanie w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu stwarzającego ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Mazut zostanie dodany w grupie produktów destylacji ropy naftowej. Dotychczas w kategorii tej, jako substancje niebezpieczne, znajdowały się benzyny i benzyny ciężkie, nafty oraz oleje gazowe.
Dodatkowo projekt zakłada doprecyzowanie oznaczenia w wykazie substancji niebezpiecznych diizocyjanianu metylu – według klasyfikacji numerowej CAS (Chemical Abstract Number).
Podjęcie prac nad nowym rozporządzeniem podyktowane zostało m.in. koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniającej, a następnie uchylającej dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012 r., str. 1).
Zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska zaliczenie zakładu do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej nakłada na każdego, kto zamierza prowadzić lub prowadzi taki zakład, szczególne obowiązku w zakresie zapewnienia, aby zakład ten był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz środowiska.
Zgodnie z projektem nowe rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem 15 lutego 2014 r.