Użytkownik Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zadał ekspertowi następujące pytanie:
Czy można udzielić pracownicy kary nagany za naganne zachowanie w czasie wycieczki firmowej organizowanej z Funduszu Świadczeń Socjalnych? Pracownica w znaczny sposób nadużywała alkoholu, zachowywała się wulgarnie oraz zakłócała porządek i komfort innym uczestnikom wycieczki.

Odpowiedź:

Naganne zachowanie pracownika w czasie wolnym, nawet jeżeli narusza zasady współżycia społecznego, nie stanowi podstawy do zastosowania przez pracodawcę kary porządkowej.

Stosownie do art. 108* ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, pracodawca może zastosować karę upomnienia albo nagany za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

Do kar porządkowych należy także kara pieniężna. Jej nałożenie dopuszczalne jest również za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy. Pokreślenia wymaga, że katalog zdarzeń uzasadniających wymierzenie pracownikowi kary porządkowej nie podlega wykładni rozszerzającej. Konkretyzując, nie każde zachowanie pracownika i nie w każdym czasie (przyjęto założenie, że wycieczka odbywała się w czasie wolnym, a nie stanowiła podróży służbowej), nawet jeżeli narusza zasady współżycia społecznego, umożliwia zastosowanie przez pracodawcę kary porządkowej. Zastosowanie środków dyscyplinujących byłoby możliwe gdyby naruszenie ww. zasad, doprowadziło do naruszenia ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy. Tym samym zdaniem autora, opisane w pytaniu zachowanie nie może stanowić przesłanki ukarania pracownika karą porządkową.

POLECAMY: LEX Navigator Prawo Pracy
Tu znajdziesz procedurę wymierzenia kary porządkowej przez pracodawcę krok po kroku* >

-----------------------------------------------------------------------
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.