Pracownik zatrudniony był na umowę na czas określony od dnia 1 września 2009 r. do dnia 31 marca 2011 r. W dniu 1 kwietnia 2011 r. z pracownikiem została zawarta umowa na czas nieokreślony.
Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy pracownikowi należy wystawić świadectwo pracy za okres zatrudnienia do 31 marca 2011 r., świadectwo pracy wystawić za łączny okres zatrudnienia do czasu rozwiązania umowy zawartej w dniu 1 kwietnia 2011 r.?

 
Pracownikowi należy wystawić świadectwo pracy za okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Kolejna umowa została bowiem zawarta z pracownikiem po wejściu w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (data wejścia w życie - 21 marca 2011 r.), zatem należy do niej stosować już przepisy w obecnie obowiązującym brzmieniu. Z art. 2 ustawy nowelizującej wynika bowiem, że pracodawca wydaje świadectwo pracy zgodnie z dotychczasowymi przepisami jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy trwa kolejna umowa o pracę nawiązana w okolicznościach określonych w art. 97 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z póxn. zm.) - dalej k.p., w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem.
Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 97 § 11 k.p. jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony, lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. Art. 97 § 11 k.p.w nowym brzmieniu przewiduje zatem możliwość wydawania "zbiorczego" świadectwa pracy tylko za okresy zatrudnienia na podstawie umów terminowych – na okres próbny, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy. Nie obejmuje natomiast sytuacji, w której pracownik pozostaje w zatrudnienia u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Prowadzi to do wniosku, że pracownikowi za czas zatrudnienia na podstawie pierwszej umowy o pracę (na czas określony) należy wystawić świadectwo pracy.