Spółka zawarła z jednym ze swoich udziałowców kontrakt menadżerski.
Jak ten kontrakt potraktować w kwestii ubezpieczeń społecznych (jak umowę-zlecenie)? Z jakim kodem wykazać pracownika do ubezpieczeń społecznych z tytułu kontraktu menadżerskiego?

Kontrakt menadżerski z reguły jest umową o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia. Menadżer jest w związku tym na gruncie przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego traktowany jako zleceniobiorca.

Udzielenie odpowiedzi na to, z jakim kodem tytułu ubezpieczenia menadżer powinien być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jest uzależnione od charakteru prawnego kontraktu menadżerskiego. W większości przypadków kontrakt menadżerski, umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem lub inna podobna umowa jest umową o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia. Osoba wykonująca tego rodzaju umowę - stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.) - dalej: u.s.u.s. - podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych jako zleceniobiorca. Oznacza to, że obowiązkowe są dla niej ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Przy czym ostatnie z wymienionych ubezpieczeń jest obowiązkowe tylko wtedy, gdy zlecenie jest wykonywane w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy. Zawsze dobrowolne dla zleceniobiorcy jest ubezpieczenie chorobowe.
Zleceniobiorca z mocy art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) podlega również obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Menadżer, który w świetle przepisów ubezpieczeniowych jest zleceniobiorcą powinien być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 XX. Trudno bowiem ze względu na charakter pracy menadżera przyjąć, że swoją pracę będzie on wykonywał poza siedzibą i miejscem prowadzenia działalności przez zatrudniającą go firmę (w takim przypadku właściwy byłby kod - 04 12 XX).

Niekiedy kontrakt menadżerski może być w istocie - z uwagi na swoją treść i sposób jego wykonywania - umową o pracę. W takim przypadku menadżer podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu i powinien być do nich zgłoszony z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 XX.