Chodzi o kwoty jednorazowych odszkodowań przysługujących na podstawie art. 12 i art. 14 ust. 1–4 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Stawki wzrosły o 24 zł w porównaniu do dotychczasowych. I tak, poszkodowanemu przysługuje 704 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i tyle samo z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych. Ubezpieczonemu przysługuje 12.326 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego i tyle samo w razie takich samych orzeczeń wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty. Na 63.390 zł odszkodowania mogą liczyć małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; a 31.695 zł odszkodowania pozostali członkowie rodziny. Jeśli do odszkodowania uprawnieni są jednocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci, dostaną 63.390 zł.
Zgodnie z ustawą wypadkową, jednorazowe odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu w wypadku podczas pracy lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, a także czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy nawet bez jego polecenia. Zdarzeniem rodzącym roszczenie o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego jest również takie zdarzenie, które wydarzyło się pracownikowi, gdy pozostawał do dyspozycji pracodawcy. Przykładem może być jego podróż służbowa między siedzibą firmy a miejscem wykonywania przez niego obowiązków pracowniczych.
Jednorazowe odszkodowanie należy się tylko takiemu pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy doznał trwałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Stałym uszczerbkiem na zdrowiu jest naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności nierokujące poprawy. Jeśli jest szansa poprawy, ale nie szybsza niż w ciągu 6 miesięcy, wówczas uznaje się, że uszczerbek na zdrowiu jest długotrwały. Podsumowując: odszkodowanie z ustawy wypadkowej może przysługiwać poszkodowanemu, który nie odzyska pełnej sprawności po wypadku przy pracy, jak również temu, który będzie dochodził do zdrowia ponad pół roku.
Do wypłaty świadczeń z ustawy wypadkowej niezbędne jest złożenie wniosku o jednorazowe odszkodowanie do płatnika składki wypadkowej. Pracodawca ma wówczas obowiązek skompletować i przekazać do ZUS całą dokumentację potrzebną do ustalenia uszczerbku na zdrowiu. ZUS podejmuje decyzję o wypłacie świadczenia po przeprowadzeniu analizy dokumentacji medycznej i wypadku przez lekarza orzecznika ZUS. W ciągu 30 dni od pozytywnej decyzji ZUS pieniądze powinny trafić na konto ubezpieczonego.