Jak wyliczyć wynagrodzenie w systemie akordowym, gdy poza sezonem pracownik pełnoetatowy nie wypracuje kwoty minimalnego wynagrodzenia, czy konieczne jest uzupełnianie wynagrodzenia?


 

Tak, pracownik musi otrzymać co najmniej wynagrodzenie minimalne, które gwarantuje mu ustawa.


 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Jak wyjaśniło w piśmie z dnia z dnia 6 marca 2009 r. MPiPS, "wysokość minimalnego wynagrodzenia określa dolną granicę, wynagrodzenia, jakie powinien otrzymywać każdy pracownik zatrudniony w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zaszeregowania osobistego, składników wynagrodzenia, systemu i rozkładu czasu pracy stosowanych u danego pracodawcy, jak również szczególnych właściwości i warunków pracy." Z kolei w piśmie z dnia 6 kwietnia 2009 r., GPP-471-4560-25/09/PE/RP, Główny Inspektorat Pracy wskazał, iż "w myśl postanowień załącznika wynagrodzenia osobowe obejmują w szczególności wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej."
Konkludując, w sytuacji, gdy wynagrodzenie akordowe pracownika jest niższe od wynagrodzenia minimalnego, z uwagi na brak zamówień poza sezonem, pracodawca i tak musi mu wypłacić płacę minimalną.