Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Zastąpi ono obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz. 744 z późn. zm.).
Zakres zmian jest niewielki - uchylony zostanie przepis zobowiązujący pracodawcę do przechowywania protokołu powypadkowego wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez dziesięć lat, który zostanie umieszczony w art. 234 § 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Oznacza to, że procedura postępowania w razie wypadku przy pracy nie ulegnie zmienia. Nadal aktualny jest obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku, powołania zespołu powypadkowego i sporządzenia protokołu.

Źródło: Rzeczpospolita, 25 czerwca 2009 r., Magdalena Januszewska