Dochodzenie powypadkowe odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 236, poz. 1992).
Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy stażysty dokonuje:
• pracodawca, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie, lub jednostka, w której osoba pobierająca stypendium odbywa szkolenie – w stosunku do osoby pobierającej stypendium w okresie odbywania tego stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy lub przez inny podmiot kierujący.
Postępowanie powypadkowe
Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku pracodawca zobowiązany jest do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
Zdarzenie, uznaje się za wypadek przy pracy na podstawie ustalenia jego okoliczności i przyczyn, w szczególności przez:
• zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób pozwalający odtworzyć jego okoliczności,
• dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
• przesłuchanie poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,
• przesłuchanie świadków wypadku,
• zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne.
Sporządzenie Karty wypadku
Po ustaleniu okoliczności oraz przyczyn wypadku jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o wypadku pracodawca sporządza Kartę wypadku.
Uwaga!
Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających stypendium w okresie odbywania stażu jest zawsze podmiot kierujący. W związku z tym w Karcie wypadku wpisujemy dane płatnika a nie pracodawcy
Zapoznanie z Kartą wypadku
Poszkodowany lub członek jego rodziny może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku, o czym zostają pouczeni przez podmiot sporządzający Kartę wypadku.
Uwaga!
Po zatwierdzeniu Karty wypadku przez pracodawcę dokumentacje wypadku należy przekazać podmiotowi kierującymi na staż
Dokumenty związane z wypadkiem z tytułu ubezpieczenia
• Akta wypadku (strona tytułowa)
• Zawiadomienie o wypadku (poszkodowany)
• Informacje uzyskane od świadka (świadków) wypadku - (udokumentowane przesłuchanie świadków)
• Wyjaśnienie poszkodowanego - (udokumentowane przesłuchanie poszkodowanego)
• Karta wypadku
• Statystyczna karta wypadku
• Rejestr wypadku
Dodatkowo
• Dokumentacja medyczna potwierdzająca powstanie urazu lub śmierci pracownika wskutek zaistniałego zdarzenia.
• Zlecone w razie potrzeby przeprowadzone ekspertyzy.
Obowiązki płatnika składek
Po otrzymaniu dokumentacji wypadkowej na wniosek stażysty płatnik (np. urząd pracy) kieruje wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustalenie prawa do świadczeń wypadkowych.
Świadczenia wypadkowe
Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują świadczenia wynikające z zapisów art. 6 u.u.w.