W przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy świadczonej na innej podstawie niż stosunek pracy.
Za wypadek przy pracy pracodawcy zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) – dalej u.u.w., uważa się:
• zdarzenie nagłe
• wywołane przyczyną zewnętrzną
• powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która z działalności podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub te ubezpieczenia, są dla niej dobrowolne i do nich przystąpiła, jest objęta ubezpieczeniem wypadkowym. Daje to jej prawo do świadczeń z tego ubezpieczenia, gdy przy wykonywaniu działalności gospodarczej ulegnie wypadkowi.
Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy pracodawcy dokonuje zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 8 u.u.w. Zakład, w stosunku do prowadzących pozarolniczą działalność oraz współpracujących przy prowadzeniu takiej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Postępowanie powypadkowe
Prowadzący działalność, który uległ wypadkowi, niezwłocznie powinien zawiadomić o tym ZUS. Nie obowiązuje przy tym żaden sformalizowany wniosek. Informacja o zdarzeniu może być przekazana również za pośrednictwem osoby bliskiej.
Dochodzenie powypadkowe odbywa się na podstawie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. Nr 236, poz. 1992).
Zdarzenie zostaje uznane za wypadek przy pracy na podstawie ustalenia jego okoliczności i przyczyn w szczególności przez:
• zabezpieczenie miejsca wypadku w sposób pozwalający odtworzyć jego okoliczności,
• dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
• przesłuchanie poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,
• przesłuchanie świadków wypadku,
• zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne.
Sporządzenie Karty wypadku
Po ustaleniu okoliczności oraz przyczyn wypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o wypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych sporządza Kartę wypadku.
Zapoznanie z Kartą wypadku
Poszkodowany lub członek jego rodziny może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w Karcie wypadku, o czym zostają pouczeni przez ZUS (sporządzający Kartę wypadku).
Dokumenty związane z wypadkiem z tytułu ubezpieczenia
• Akta wypadku (strona tytułowa)
• Zawiadomienie o wypadku (poszkodowany)
• Informacje uzyskane od świadka (świadków) wypadku (udokumentowane przesłuchanie świadków)
• Wyjaśnienie poszkodowanego (udokumentowane przesłuchanie poszkodowanego)
• Karta wypadku
• Statystyczna karta wypadku
• Rejestr wypadku
Dodatkowo
• Dokumentacja medyczna potwierdzająca powstanie urazu lub śmierci pracownika wskutek zaistniałego zdarzenia
• Zlecone w razie potrzeby przeprowadzone ekspertyzy
Świadczenia wypadkowe
Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują świadczenia wynikające z zapisów art. 6 u.u.w.
Uwaga
W przypadku zatrudnienia pracodawcy na umowę o pracę traktujemy jak pracownika tzn. jego Pracodawca powołuje zespół powypadkowy który dokonuje ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku postępując zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870).
Świadczenia wypadkowe
Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują świadczenia wynikające z zapisów art. 6 u.u.w.