Do wysokości i sposobu obliczania wynagrodzenia chorobowego w pełni mają zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące zasiłków chorobowych. W związku z tym wszystkie zasady dotyczące obliczania wysokości wynagrodzenia chorobowego i zaliczania poszczególnych jego składników są takie same dla obydwu tych świadczeń. W przypadku pracowników, którzy zachorowali już w pierwszym miesiącu pracy stosuje się odpowiednio unormowania art. 42 ustawy zasiłkowej. W takim wypadku ustala się wysokość wynagrodzenia chorobowego analogicznie jak dla zasiłku.
Zasadniczą różnicą jest jednak to, że przepisy Kodeksu pracy przewidują tylko dwa rodzaje stawek wynagrodzenia chorobowego: 80% i 100% podstawy wymiaru.
Oznacza to, że w sytuacji, gdy pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby i przebywa w szpitalu, to wówczas wynagrodzenie chorobowe będzie liczone od 80% podstawy wymiaru, a otrzymywany później zasiłek chorobowy – od 70% podstawy wymiaru.
Przykład
Pracownica Edyta K., której wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 1200 zł, a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wyniosła 1185,48 zł, w dniu 6 lutego 2006 r. trafiła do szpitala. Przebywała tam do końca marca br. Pracownica ta nie jest w ciąży, jej niezdolność do pracy nie wynikała z wypadku, ale z powodu ostrego zapalenia i niewydolności nerek.
W powyższej sytuacji za luty otrzyma ona wynagrodzenie za przepracowane pierwsze 3 dni lutego, od dnia 6 lutego pracodawca zobowiązany jest do wypłacania wynagrodzenia chorobowego, natomiast od 11 marca przysługiwać jej będzie zasiłek chorobowy.
Kwoty poszczególnych świadczeń wyniosą więc za poszczególne miesiące:
• Luty 2006 r.
1) wynagrodzenie za pracę
- liczba przepracowanych dni: 3 (1-3 luty)
- norma czasu pracy za luty 2006 r.: 160 godzin
- łączna liczba przepracowanych godzin przez Edytę K.: 24 + 3 godziny nadliczbowe w piątek 3 lutego
- kwota wynagrodzenia za 1 godzinę pracy: 1200 : 160 = 7,5 zł
- kwota wynagrodzenia za pracę wykonaną: 7,5 × 24 = 180 zł
- kwota wynagrodzenia za nadgodziny (w firmie Edyty K. obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy): (7,5 × 2) + (7,5 × 2) × 50% = 22,50 zł
- premia za wyniki sprzedaży (rozliczona za okres 1-3 luty): 200 zł
- razem wynagrodzenie za pracę: 180 + 22,50 + 200 = 402,50 zł
2) wynagrodzenie chorobowe
- okres pobierania: 23 dni
- kwota wynagrodzenia miesięcznego ustalona jako część podstawy zasiłku chorobowego w myśl art. 92 § 2 i § 1 pkt 1 k.p.: 80% × 1185,48 zł = 948,384 = 948,38 zł
- kwota wynagrodzenia za 1 dzień choroby: 948,38 × 1/30 = 31,61266... = 31,61 zł
- kwota wynagrodzenia chorobowego za luty: 31,61 × 23 = 727,03 zł
Łączna kwota wynagrodzenia wypłaconego przez pracodawcę za wykonaną pracę oraz za niezdolność do pracy z tytułu choroby: 727,03 + 402,50 = 1129,53 zł
• Marzec 2006 r.
1) wynagrodzenie chorobowe:
- okres pobierania: 10 dni (1-10 marca)
- kwota wynagrodzenia chorobowego za marzec: 31,61 × 10 = 316,10 zł
2) zasiłek chorobowy:
- okres pobierania: 21 dni (11-31 marca)
- kwota zasiłku miesięcznego z tytułu pobytu w szpitalu: 70% × 1185,48 = 829,836 = 829,84 zł
- kwota zasiłku za 1 dzień choroby: 829,84 : 1/30 = 27,6613... = 27,66 zł
- łączna kwota zasiłku chorobowego: 21 × 27,66 = 580,86 zł
Edyta K. otrzyma w marcu dwa świadczenia: wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy w kwocie 316,10 zł i, za pozostałą część miesiąca, zasiłek chorobowy na sumę 580,86 zł.
Wynagrodzenie chorobowe – tak jak każde wynagrodzenie za pracę – wypłacane jest w terminach określonych w przepisach płacowych obowiązujących u danego pracodawcy. Jeżeli więc np. w regulaminie wynagradzania terminem wypłaty wynagrodzenia jest ostatni dzień danego miesiąca, to tak samo wynagrodzenie chorobowe powinno być wypłacone w tym terminie.
Ponieważ do wynagrodzenia chorobowego stosuje się odpowiednio wszystkie przepisy dotyczące wynagrodzeń pracowniczych, to należy także uznać, że pracodawca ma prawo dokonywać potrąceń z wynagrodzeń, o których mowa w art. 87-91 k.p.
Oznacza to, że potrąceń można dokonywać tylko z tytułu:
1) egzekucji na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
2) egzekucji na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
3) zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
4) kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.,
w kolejności podanej powyżej (art. 87 § 1-2 k.p.).
Zgodnie z art. 87 § 3 k.p., potrącenia z wynagrodzenia mogą być dokonywane w następujących granicach:
1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości 3/5 wynagrodzenia,
2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości 1/2 wynagrodzenia.
Powyższa zasada obowiązuje także przy wynagrodzeniu chorobowym.
Obowiązują tak samo kwoty wolne od potrąceń, w wysokości określonej w art. 871 § 1 i art. 91 k.p., tj.:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrącaniu:
- sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz
- innych należności na rzecz pracodawcy niż zaliczki lub kary pieniężne, za pisemną zgodą zatrudnionego,
2) 75% minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
3) 90% minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych,
4) 80% minimalnego wynagrodzenia – przy potrącaniu wszelkich pozostałych należności na rzecz osób trzecich lub innych podmiotów niż pracodawca, dokonywanych za pisemną zgodą pracownika (np. składek na ubezpieczenie na życie, rat pożyczek z kasy zapomogowo-pożyczkowej, składek na związki zawodowe itp.).