Nowe przepisy art. 188 k.p. umożliwiają pracownikom dwojaki sposób wykorzystania zwolnienia w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w wymiarze 2 dni lub w wymiarze godzinowym 16 godzin.

Czy w przypadku tej drugiej opcji wymiar godzinowym dotyczy pełnowymiarowych godzin czy też godzin i minut?

Pracownik jest uprawniony do wykorzystywania zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w wymiarze pełnych godzin (nie ma możliwości wykorzystywania zwolnienia w minutach) lub dni.

Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują istotne zmiany w uprawnieniach rodzicielskich (ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z 2015, poz. 1268). Zmiany dotyczą dni wolnych na opiekę nad dzieckiem - art. 188 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p.:

  • możliwość wykorzystania zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem w wymiarze 2 dni lub 16 godzin
  • o sposobie wykorzystania zwolnienia od pracy na opiekę na dzieckiem decyduje pracownik - w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

Urlop na opiekę nad dzieckiem

Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika, iż zwolnienie jest udzielane w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. Należy jeszcze dodać, iż przepis art. 188 k.p. wskazuje możliwość zaokrąglania niepełnej godziny zwolnienia od pracy w górę do pełnej godziny jedynie w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Przedstawiając powyższe należy jednak odkreślić, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości udzielania zwolnienia od pracy w celu opieki nad dzieckiem w minutach, ale wyłącznie w dniach lub w wymiarze godzinowym.