W Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie 26 marca br. przebywali przedstawiciele Austriackiej Federacji Związków Zawodowych ÖGB. Była to wizyta studyjna na zaproszenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Spotkanie w Głównym Inspektoracie Pracy, w którym uczestniczyli również przedstawiciele kierownictwa OPZZ i Forum Związków Zawodowych, miało charakter roboczy. Delegacja austriacka zapoznała się ze strukturą organizacyjną, zakresem zadań oraz różnymi formami działalności kontrolnej i prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Podczas dyskusji związkowcy z Austrii wyrazili zainteresowanie programami prewencyjnymi PIP. Zwrócili uwagę, że w środowisku pracy coraz większą rolę odgrywają czynniki psychospołeczne oraz ergonomiczne, związane ze zmianami demograficznymi na europejskim rynku pracy.

Założona w 1945 roku, Austriacka Federacja Związków Zawodowych (ÖGB) jest jedyną austriacką organizacją reprezentującą interesy pracowników na podstawie dobrowolnego członkostwa. ÖGB jest bezpartyjna, chociaż w dążeniu do osiągnięcia swoich celów wywiera wpływ na politykę. Odgrywa ona bardzo ważną rolę w tworzeniu nowych aktów prawnych: inicjuje opracowywanie ustaw i zajmuje stanowisko wobec projektów legislacyjnych zgłaszanych przez inne strony dialogu społecznego.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 31 marca 2015 r.