Tak wynika z przygotowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej projektu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z obecnym brzmieniem § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 78) zaświadczenia lekarskie i zaświadczenia lekarskie wydane w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS mogą być wystawiane na formularzach według wzorów określonych w przepisach obowiązujących do dnia 20 kwietnia 2012 r. do czasu wyczerpania się zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r. Termin ten jest jednak zbyt krótki z uwagi na ilość formularzy zaświadczeń nadal znajdujących się w posiadaniu lekarzy. Z danych ZUS wynika, że niewykorzystanych zostało jeszcze około 22 mln formularzy zaświadczeń, dlatego resort pracy przygotował projekt rozporządzenia, w którym proponuje się przesunięcie terminu na wykorzystanie tych zaświadczeń do końca 2013 r. Data ta zbiegłaby się z projektowanym wejściem w życie zaświadczeń lekarskich w formie dokumentu elektronicznego. Od 1 stycznia 2014 r. są bowiem planowane zmiany wprowadzające możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie dokumentu elektronicznego, w związku z czym wprowadzone zostaną nowe wzory formularzy tych zaświadczeń.

Proponuje się aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.