Odpowiedź: Zatrudniony może świadczyć pracę w dwóch jednostkach, jednak pod pewnymi warunkami.

Uzasadnienie: Nie ma przeszkód natury prawnej, aby w ramach jednego etatu pracownik wykonywał obowiązki w dwóch jednostkach organizacyjnych gminy. W takiej sytuacji, pracodawca musi zawrzeć z zatrudnionym porozumienie zmieniające warunki pracy, wskazując w nim nazwę obu jednostek. Należy jednak pamiętać, że pracownika samorządowego obowiązują kodeksowe normy czasu pracy. I tak, zgodnie z art. 129 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst. jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) - dalej k.p., czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Z kolei art. 42 ust. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) - dalej u.o.p.s. stanowi, że za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych, pracownikowi samorządowemu przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie lub czas wolny w tym samym wymiarze.

Nawiązując do pytania, zasadność powierzenia zatrudnionemu zadań w dwóch jednostkach zależy od tego, czy zakres wykonywanych przez niego obowiązków i czas ich wykonywania w obu miejscach pracy, mieszczą się w ramach jednego etatu. Trzeba bowiem mieć na względzie zasadę, zgodnie z którą zawarcie drugiego stosunku pracy z tym samym pracownikiem jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy praca świadczona w ramach każdej z umów będzie rodzajowo różna. 

Zgodnie z art. 36a ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), administrator bezpieczeństwa informacji podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych.

Z treści pytania wynika, że pracodawca chce powierzyć zatrudnionemu obsługę informatyczną w innej jednostce. Obsługa informatyczna nie jest tożsama z pełnieniem funkcji ABI, tym bardziej, że administrator bezpieczeństwa informacji nie musi być informatykiem. Gdyby jednak inspektor do spraw informatyzacji i bezpieczeństwa informacji w urzędzie gminy miał pełnić tę samą funkcję w innej jednostce organizacyjnej, jednostka ta musiałaby zatrudnić go w ramach odrębnej umowy o pracę.  

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.