Najciekawsze komentarze:

1.    Uprawnienia dotyczące wózków jezdniowych z napędem silnikowym


Uzyskanie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych nie jest wcale sprawą w pełni oczywistą. Komentarz, wyjaśnia, jakie kursy lub egzaminy oraz dokumenty dają rzeczywiste uprawnienia do obsługi danego typu wózków jezdniowych.

2.    Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez służbę medycyny pracy nad osobami objętymi opieką na ich wniosek

Zapewnienie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami to dla każdego pracodawcy jeden z podstawowych obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie wolno mu bowiem dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy. Dlatego też, zanim osoba taka przystąpi do pracy, musi najpierw poddać się badaniom lekarskim i dostarczyć pracodawcy zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku określonym w skierowaniu otrzymanym od pracodawcy. Ze względu na różnorodność form zatrudnienia (umowy cywilnoprawne, czy wręcz samozatrudnienie – prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej) – wiele osób nie jest objętych profilaktyczną opieką lekarską, o której mowa w przepisach Kodeksu pracy. Z myślą o takich „pracownikach" ustawodawca przewidział możliwość objęcia ich opieką profilaktyczną na ich wniosek.

3.    Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Kontrola przeprowadzana przez inspektorów pracy ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy. Chodzi tu w szczególności o przestrzeganie przepisów i zasad BHP, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.

4.    Wypadki przy pracy – wybrane zagadnienia postępowania pracodawcy i inspektora PIP

Wystąpienie wypadku przy pracy nakłada na pracodawcę określone obowiązki. Niezbędne jest podjęcie szeregu działań mających na celu ograniczenie zagrożenia, zapewnienie pomocy osobom poszkodowanym oraz ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. W przypadku wypadków ciężkich, śmiertelnych oraz zbiorowych obowiązkiem prawnym pracodawcy jest zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy.

Omówienia najciekawszych orzeczeń:


1.    Dodatkowe prace uniemożliwią uzyskanie emerytury w obniżonym wieku

Nie jest dopuszczalne uwzględnianie w okresach pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, innych równocześnie wykonywanych prac w ramach dobowej miary czasu pracy, które nie oddziaływały szkodliwie na organizm pracownika – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 grudnia 2013 r., I UK 181/13, Lex nr 1467148.

2.    Choroby zawodowe: lekarz jak biegły

Orzeczenie lekarskie dotyczące rozpoznania choroby zawodowej ma charakter kwalifikowanej opinii biegłego i stanowi zasadniczy dowód w sprawie, bez którego organ sanitarny nie może dokonać we własnym zakresie rozpoznania choroby i ustalenia, czy mieści się ona w wykazie chorób zawodowych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 17 lipca 2014 r., IV SA/Gl 817/13, LEX nr 1490922.

Linie orzecznicze

1.    Wypadek podczas podróży służbowej

W związku z rozwojem gospodarczym, co raz częściej zdarza się, że pracownik otrzymuje od pracodawcy polecenie odbycia podróży służbowej. Ustawodawca uznał, że wypadek, któremu uległ pracownik podczas podróży służbowej należy zrównać z wypadkiem przy pracy nawet, gdy wystąpił w innych okolicznościach niż te, które stanowią przesłankę dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy z wyjątkiem jednak sytuacji, gdy wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań. Dotychczasowe orzecznictwo przyjęło dość szeroką interpretację konstrukcji wypadku w trakcie podróży służbowej powalającą na uznanie szeregu zdarzeń za wypadek w trakcie podróży służbowej, chociażby były to zdarzenia zaistniałe w trakcie wykonywania czynności ze sfery życia prywatnego. Spore znaczenie w orzecznictwie ma pogląd wskazujący na możliwość nie uznania za wypadek w czasie tzw. "relaksacyjnej" części podróży służbowej takiego zdarzenia podczas którego zerwanie więzi wykonywanych czynności przez pracownika z pracą następuje z uwagi na jego naganne zachowanie.

2.    Wypadek podczas imprezy sportowej organizowanej przez pracodawcę

W praktyce wielu pracodawców staje przez problemem, czy wypadek podczas imprezy sportowej organizowanej przez pracodawcę można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Chociaż przyjęta przez ustawodawcę formuła wymagająca odnalezienia związku z pracą dla stwierdzenia, iż dane zdarzenie miało charakter wypadku przy pracy, wydaje się dość pojemna, to jednak nie na tyle, aby udało się zakwalifikować zdarzenie, któremu uległ pracownik podczas imprezy sportowej organizowanej przez pracodawcę. W orzecznictwie nad problemem takich wypadków pochylano się kilkakrotnie, przy czym judykatura jasno i klarownie wskazuje, że takie zdarzenia, co do zasady nie są wypadkami przy pracy. I nie są objęte ryzykiem ubezpieczeniowym wynikającym z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ponadto w aktualizacji styczniowej Serwisu BHP polecamy nowe pytania i odpowiedzi.
Zamów bezpłatną prezentację programu>>>