Odpowiedź:

Pracodawca powinien składać w ZUS dokumenty rozliczeniowe w terminie do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc, w którym dokonał wypłaty wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy, od którego są należne składki. Tylko pracodawca będący jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym takie dokumenty przekazuje do ZUS w terminie do 5. dnia następnego miesiąca.

Uzasadnienie:

Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później jednak niż: 1) do 10. dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie, 2) do 5. dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, 3) do 15. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników – art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s. Tym samym, jeżeli w miesiącu następującym po miesiącu, w którym ustał stosunek pracy jedynego pracownika zatrudnionego przez płatnika składek, następuje wypłata wynagrodzenia należnego byłemu pracownikowi składki należne od tego wynagrodzenia powinny być rozliczone w dokumentach rozliczeniowych złożonych w ZUS w terminie do 15. dnia następnego miesiąca. W terminie do 10. dnia następnego miesiąca dokumenty rozliczeniowe mogą składać jedynie ci płatnicy składek, którzy rozliczają składki tylko i wyłącznie na własne ubezpieczenia np. osoby prowadzące jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą. W tym terminie dokumentów rozliczeniowych do ZUS nie może więc przekazywać pracodawca rozliczający składki za pracownika. Z kolei do 5. dnia następnego miesiąca składają dokumenty rozliczeniowe w ZUS ci płatnicy składek, którzy mają status jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.

Magdalena Kostrzewa,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Odpowiedzi udzielono  18.04.2016 r.