W jakim terminie powinien być wykorzystany zaległy urlop wypoczynkowy za 2011 r.? Czy do końca I kwartału 2012, czy III kwartału 2012? Jak traktować urlopy z lat 2009,2010?

Urlop zaległy za 2011 r. powinien zostać wykorzystany najpóźniej do dnia 30 września 2012 r.

Zasady wykorzystania tzw. urlopu zaległego reguluje art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. W brzmieniu obecnie obowiązującym przewiduje on, że urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Przepis ten został jednak znowelizowany i na mocy art. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378) od dnia 1 stycznia 2012 r. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 k.p. należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672 k.p.
W świetle powyższego, urlop zaległy za 2011 r. powinien zostać wykorzystany najpóźniej do dnia 30 września 2012 r.
Urlopy zaległe z lat 2009 i 2010 powinny zostać wykorzystane przez pracowników zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami do najpóźniej do końca pierwszego kwartału odpowiednio 2010 i 2011 r. Zmiana art. 168 k.p., która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. nie ma na nie wpływu.