Odpowiedź:

Od 2017 r. wynagrodzenie miesięczne pracowników, o których mowa w pytaniu, wraz z nagrodą uznaniową nie może być niższe niż 2000 zł brutto.

Uzasadnienie:

Jak wynika z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2008) – dalej u.m.w.p., wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w odniesieniu do pracownika w okresie pierwszego roku kariery zawodowej – 80% tego wynagrodzenia. Z kolei art. 6 ust. 4 u.m.w.p. stanowi, że do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Chodzi tu między innymi o  wynagrodzenie zasadnicze, w tym ustalone w formie akordowej, prowizyjnej lub innej, dodatek za staż pracy oraz inne dodatki przysługujące w niektórych branżach jak również za spełnienie określonych warunków, premie regulaminowe i uznaniowe, nagrody, wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy.  Stosownie jednak do art. 6 ust. 5 u.m.w.p., przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:
 – nagrody jubileuszowej,
 – odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
 – wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
W tym miejscu należy wskazać, że w planowanej przez rząd nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu minimalnym znalazł się zapis o wyłączeniu dodatku nocnego z wynagrodzenia minimalnego. Ponadto wykreślono przepis, zgodnie z którym osobom  podejmującym pierwszą pracę przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80% płacy minimalnej. Nowe regulacje najprawdopodobniej zaczną obowiązywać od stycznia 2017 r.
Odnosząc się bezpośrednio do problemu przedstawionego w pytaniu, w świetle u.m.w.p. i  przy założeniu, że nowelizacja wejdzie w życie, kalkulując, czy wynagrodzenie osiąga poziom płacy minimalnej, należy brać pod uwagę między innymi kwotę płacy zasadniczej ustalonej według stawki godzinowej i nagrodę uznaniową. Dodatki za pracę w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych trzeba pominąć. Co się zaś tyczy proponowanej stawki w wysokości 13 zł za godzinę – zakładając, że nagroda uznaniowa nie będzie podwładnemu przyznana – może ona okazać się niewystarczająca np. przy wyliczaniu poborów za grudzień 2018 r. W miesiącu tym nominalny czas pracy wynosi bowiem 152 godziny (152 godziny x 13 zł = 1976 zł). Przyjmując zatem najbezpieczniejsze rozwiązanie przy braku nagrody uznaniowej i bez konieczności wypłacania wyrównania – bo rozumiem, że o to chodzi – godzinowa stawka wynagrodzenia powinna wynosić 13,20 zł.

Magdalena Skalska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Odpowiedzi udzielono  3.10.2016 r.   
 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami