Odpowiedź

1. Niebudzące uzasadnionych wątpliwości informacje o stanie zdrowia pracownika poszkodowanego w wypadku mającym związek z pracą, który może być uznany za wypadek przy pracy, pozyskane przez pracodawcę od rodziny pracownika, mogą stanowić podstawę do zawiadomienia inspektora pracy i prokuratora o ciężkim wypadku przy pracy.
2. Zawiadomienie powyższych organów powinno nastąpić w formie pisemnej dla celów dowodowych.
3. Na obowiązek zawiadomienia o analizowanym zdarzeniu właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy prokuratora nie ma wpływu fakt przeprowadzenia czynności przez prokuratora właściwego dla miejsca zdarzenia.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 234 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), w razie wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom w przyszłości. Ponadto, zgodnie z art. 234 § 2 k.p., pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.
Pojęcie ciężkiego wypadku przy pracy zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 5 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.), jako wypadek skutkujący ciężkim uszkodzeniem ciała, polegającym na utracie wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub innym uszkodzeniu ciała albo rozstroju zdrowia, naruszającego podstawowe funkcje organizmu, a także chorobą nieuleczalną lub zagrażającą życiu, trwałą chorobą psychiczną, całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy w zawodzie albo trwałym, istotnym zeszpeceniem lub zniekształceniem ciała.
Z przepisów bhp nie wynika jednoznaczna granica, po której przekroczeniu należy uznać wypadek przy pracy za wypadek ciężki. Do każdego zdarzenia należy podchodzić indywidualnie i rozpatrywać je w różnych kategoriach, ale zawsze łącznie. Jeżeli zespół powypadkowy ma co do tego wątpliwości, to zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870), może je rozwiać przez zasięgnięcie opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku. W takim przypadku powiadomienie prokuratora oraz państwowego inspektora pracy o zaistniałym zdarzeniu powinno nastąpić niezwłocznie po uzyskaniu informacji, że dany wypadek może być zakwalifikowany jako ciężki.
Z uwagi na to, że w opisanym przypadku stan poszkodowanego może wskazywać na ciężkie obrażenia bez konieczności pozyskiwania dokumentacji medycznej, pracodawca na podstawie informacji uzyskanych od członków rodziny powinien przekazać stosowną informację o zdarzeniu do właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora. Nie ma przy tym znaczenia, że czynności prokuratorskie były już podejmowane przez prokuratora właściwego ze względu na miejsce wypadku, gdyż z własnej inicjatywy powinien poinformować tego, który jest właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy.
Z uwagi na fakt, że upłynął już jakiś czas od momentu zdarzenia, pracodawca powinien dopełnić obowiązku zawiadomienia powyższych organów w formie pisemnej. Zawiadomienie telefoniczne stosuje się jedynie w przypadku informowania o zdarzeniach, które dopiero co zaistniały, a pracodawca zabezpieczył ich miejsce do czasu przyjazdu przedstawicieli tych organów.
Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia ww. organów o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy, zgodnie z art. 283 § 2 pkt 6 k.p., zagrożone jest karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Ponadto, umyślne niedopełnienie powyższego obowiązku stanowi przestępstwo, które zgodnie z art. 221 ustawy z 6.06.1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.), podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności. Chcąc uniknąć powyższych konsekwencji, warto przekazać informację o zdarzeniu odpowiednim organom już na etapie podejrzenia, że mogło ono wywołać skutek odpowiadający definicji ciężkiego wypadku przy pracy.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2017 r.

  Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów