Chodzi o przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (nr 122). Jak wskazuje resort w uzasadnieniu do projektu, w związku z ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, konieczna jest nowelizacja ww. rozporządzenia  w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zawartości dokumentacji pracowniczej, prowadzonej dla pracownika.

Czytaj również: Dwa przepisy pozwalają na pracę zdalną rodziców małych dzieci, a dla pracodawców to kłopot>>

Nowe uprawnienia pracownicze i ich przechowywanie w aktach pracowniczych

Nowela Kodeksu pracy dostosowująca polskie prawo do przepisów unijnych, wprowadziła szereg nowych uprawnień, z których będą mogli korzystać pracownicy. M.in. możliwość występowania (raz w roku kalendarzowym) przez pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Nowela wprowadziła także prawo elastycznej organizacji pracy oraz powody, które nie mogą stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę, przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia albo przyczyny zastosowania działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę.

Czytaj w LEX: Zmiana postanowień umowy o pracę (aneksowanie) >>

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, dokumentacja związana z korzystaniem z ww. uprawnień przez pracownika, ma istotne znaczenie. W związku z tym MRiPS zaproponowało, aby część B akt osobowych pracownika obejmowała również:

  • wniosek pracownika i odpowiedź pracodawcy na wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy (art. 29(3) par. 1 i 3 Kodeksu pracy),
  • wniosek pracownika i odpowiedź pracodawcy na wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z  rozwiązaniem umowy o pracę (art. 29(4) par. 3 i 4 Kodeksu pracy),
  • dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy (art. 188(1) Kodeksu pracy).

Czytaj w LEX:

Zmiany w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę >

Przegląd projektów rozporządzeń i ustaw z zakresu prawa pracy >

Ponadto, ww. ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadza do Kodeksu pracy dwie nowe instytucje, tj.:

  1. zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Zwolnienie te będzie przysługiwać pracownikowi w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym (nowy art. 148(1) Kodeksu pracy), a także
  2. urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlop ten będzie przysługiwać pracownikowi w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym (nowy art. 173(1) Kodeksu pracy).

Ponadto, dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, prowadzona przez pracodawcę, będzie musiała obejmować również wnioski pracownika dotyczące ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika, oraz z urlopu opiekuńczego.

Czytaj w LEX: Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej >>

- Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Skrócenie okresu vacatio legis jest niezbędne do tego  aby jak najszybciej dostosować brzmienie rozporządzenia do nowelizacji Kodeksu pracy oraz umożliwić pracodawcom prawidłowe wypełnianie świadectw pracy – napisało ministerstwo w uzasadnieniu do projektu. Podobne argumenty przedstawiono także w innym projekcie dzisiaj opublikowanym, a dotyczącym świadectwa pracy.

Sprawdź w LEX:  

Czy we wniosku o pracę zdalną okazjonalną pracownik musi wskazywać miejsce świadczenia pracy?  >  

Czy do nowego regulaminu pracy zdalnej można nie wprowadzać żadnych informacji o pracy zdalnej okazjonalnej? >

Czy odmowa wykonywania pracy zdalnej okazjonalnej musi być uargumentowana przez pracodawcę? >